Historisk arkiv

Solid realvekst til forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke innsatsen til forskning og utvikling med 1,4 milliarder kroner til totalt 27,4 milliarder kroner. Det betyr en realvekst på 2,2 prosent. Fra 2005 har forskningsbevilgningene hatt en vekst på omlag 6,7 milliarder kroner eller hele 32 prosent.

Regjeringen foreslår å øke innsatsen til forskning og utvikling med 1,4 milliarder kroner til totalt 27,4 milliarder kroner. Det betyr en realvekst på 2,2 prosent. ― Veksten i midlene vil gjøre det mulig med mer forskning innenfor viktige politikkområder som klima, samfunnssikkerhet og beredskap og nordområdene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Fra 2005 har forskningsbevilgningene hatt en vekst på omlag 6,7 milliarder kroner eller hele 32 prosent. Under den rødgrønne regjeringen har innsatsen til forskning og utvikling over statsbudsjettet økt fra 0,8 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2005 til 0,92 prosent av BNP i 2013.

― Med dette budsjettet følger vi opp Soria Moria-løftet om å øke forskningsbevilgningene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Bred satsing på klimaforskning

Regjeringen foreslår en satsing på klimaforskningen med 47 millioner kroner i 2013. Denne skal omfatte samfunnsvitenskapelig og humanistisk klimaforskning, grunnleggende forskning knyttet til klimaendringene i Arktis, klimasystemet og klimatilpasset matproduksjon. Dette er en oppfølging av Regjeringens klimamelding, landbruks- og matmeldingen og forskningsmeldingen.

― Klimaendringene er omfattende og skjer raskt. Vi må derfor prioritere klimaforskning og hvordan vi effektivt kan ta i bruk ny kunnskap, sier kunnskapsministeren.

Som en del av satsingen økes tildelingen til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret i Bergen med 5 millioner. Senteret er et internasjonalt ledende klimaforskningsmiljø ved Universitetet i Bergen og med Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Uni Research som partnere.

Totalt vil om lag 425 millioner kroner brukes til klimaforskning i 2013.

Styrket forsking på samfunnssikkerhet

Regjeringen vil bruke 20 millioner kroner i 2013 til å opprette et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet. Programmet vil blant annet ta utgangspunkt i Gjørv-kommisjonens rapport.

― Terroraksjonen 22. juli 2011, ekstremvær og ras, problemer med telenettet og ulykker til sjøs har vist behovet for å satse på forskning og mer kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap, sier Halvorsen. Det legger regjeringen nå til rette for.

Mer til europeisk forskningssamarbeid

Norge har i flere tiår deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning; dette er et samarbeid som gir norske forskere store muligheter. Deltakelsen er viktig for å øke kvaliteten på norsk forskning. Norges kontingent til rammeprogrammene er anslått til å bli 1,7 milliarder kroner i 2013. Dette er en økning på 318 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2012. Den økte EU-kontingenten utgjør 15 prosent av realveksten til forskning i perioden 2005-2013.

― Det europeiske samarbeidet er en hovedprioritet for norsk forskning, sier kunnskapsministeren. Vi ser at det internasjonale forskersamarbeidet øker, og at norske forskere relativt sett har høy deltakelse i for eksempel EUs 7. rammeprogram. Samtidig er det fortsatt et mål å øke internasjonaliseringen av norsk forskning, blant annet gjennom mer bilateralt samarbeid.

Forskning i polarområdene

Regjeringen vil bygge et nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn i Tromsø. Kostnadsrammen for fartøyet er på 1,4 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen en startbevilgning på 75 millioner kroner. Fartøyet vil blant annet styrke Norges evne til å bidra med viktig kunnskap i det internasjonale klimaarbeidet gjennom økt forskningsinnsats i Arktis og Antarktis.

Helse- og velferdsforskning

I 2012 etablerte Forskningsrådet «Program for praksisrettet forskning og utvikling i helse og velferdstjenestene». Regjeringen foreslår å styrke dette programmet med 7 millioner kroner i 2013. Satsingen er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd.

Nye sentre for fremragende forsking

Ordningen med Senter for fremragende forsking (SFF) legger til rette for at forskningsinstitusjonene kan utvikle seg til forskningsmiljøer i verdensklasse. For å sikre gode rammevilkår for sentrene som blir tildelt midler fra 2013, vil regjeringen styrke ordningen med 35 millioner kroner.

Oppfølging av teknologistrategiene

Regjeringen la fram en strategi for bioteknologi i desember 2011 og en FoU-strategi for nanoteknologi i juni 2012. Begge strategiene har som mål å løse samfunnsutfordringene og øke verdiskapingen og konkurranseevnen. For å følge opp strategien foreslår regjeringen en satsing på 20 millioner kroner til nanoteknologi og 10 millioner kroner til bioteknologi gjennom Norges forskningsråd.

Hjerneforskning

Regjerningen foreslår å styrke Kavli Institute for Systems Neuroscience (KISN) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim med 12,5 millioner kroner årlig.

Kjønnsbalanse i forskning

Kunnskapsdepartementet vil øke tildelingen til programmet BALANSE med 7 millioner kroner i 2013. BALANSE er en satsing i regi av Norges forskningsråd for å fremme kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og i forskningsledelse.