Historisk arkiv

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012: Tett oppfølging av studietilbud og gjennomføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning som offentliggjøres i dag viser at flere vil studere og stadig flere avlegger en doktorgrad. Andelen som faller fra underveis i studiene har imidlertid vært ganske stabil de siste ti årene.

Den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning som offentliggjøres i dag viser at flere vil studere og stadig flere avlegger en doktorgrad. Andelen som faller fra underveis i studiene har imidlertid vært ganske stabil de siste ti årene. 

Årets rapport har for første gang mål på gjennomføring og frafall på individnivå innenfor høyere utdanning. - Dette er noe jeg vil følge tett framover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Tilstandsrapporten som utarbeides av Kunnskapsdepartementet hvert år presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på utviklingen over tid. I tillegg til å se resultater i sektoren under ett, gir den også oversikt over status og utviklingstrekk innenfor ulike institusjonskategorier og for enkeltinstitusjoner. 

– Utviklingstrekkene som vises i årets tilstandsrapport for høyere utdanning er oppløftende, men det er fremdeles mye som kan forbedres, sier Halvorsen. 

– For å kunne utforme en politikk som støtter opp under universitetenes og høyskolenes viktige funksjon i samfunnet, er vi avhengig av en presis beskrivelse av dagens situasjon og hvordan utviklingen har vært over tid. Årets tilstandsrapport gir oss et bedre grunnlag for å uforme en kunnskapspolitikk for framtida, sier kunnskapsministeren. 

Noen tendenser i universitets- og høyskolesektoren:  

  • Søkningen til høyere utdanning fortsetter å øke. I gjennomsnitt var det 2,1 primær­søkere til hver studieplass i 2011. Tendensen fra de siste årene fortsetter med høy søkning til lærestedene i de største byene og svak søkning særlig til institusjonene i Nord-Norge.
  • Personer med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større del av studentene, nærmere 11 prosent i 2011. De fleste kommer fra ikke-vestlige land. Naturvitenskapelige og tekniske fag er fortsatt mest populære blant innvandrerstudentene.
  • Det har aldri blitt avlagt flere doktorgrader i Norge enn i 2011. I alt 1329 personer disputerte dette året, noe som er dobbelt så mange som for ti år siden, og 145 flere enn i 2010.
  • Antall publiseringspoeng vokste med nesten 10 prosent fra 2010 til 2011. Det betyr at publiseringen igjen økte kraftig, etter en utflating i 2010. De gamle universitetene NTNU, UiO og UiT sto for den største veksten i antall publiseringspoeng.
  • Antall innreisende utvekslingsstudenter som tar deler av sin utdanning i Norge har økt i perioden 2008-2010 fra ca 4800 til nesten 6000. De siste årene har det kommet flest utvekslingsstudenter fra Tyskland, etterfulgt av Frankrike og Spania.
  • Selv om publiseringspoeng per vitenskapelig stilling har økt siden 2005, har ikke det medført lavere studiepoengproduksjon per vitenskapelig stilling.
  • I 2011 utgjør sektorens inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet 1 962 mill. kroner eller 5,6 prosent av samlede driftsinntekter. Utviklingen viser en svak nedgang i andelen totale driftsinntekter i perioden 2009-2011, etter en økning fra 2008 til 2009.

 

  •  Dokumentene kan lastes ned her