Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Regjeringen sier ja til Horisont 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen varsler at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem av EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Programmet starter i 2014.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen nå gjør det klart at Norge skal bli et fullverdig medlem. Dette er en enorm satsing som jeg vet at norske forskningsmiljøer har ventet på en avklaring om, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. - Nå er det viktig at både forskere og store, små- og mellomstore bedrifter arbeider for å ta ut mulighetene dette store programmet kan bety for norsk forskning og innovasjon.

Horisont 2020 er EUs store programsatsing der man for første gang slår sammen forskning og innovasjon. Programmet vil trolig ha et budsjett på rundt 525 milliarder kroner over en syvårsperiode.

– Europeisk samarbeid om forskning og innovasjon er viktig fordi det hever kvaliteten på norsk forskning, vi bidrar selv og vi får bedre tilgang til den internasjonale kunnskapsutviklingen. Dette vil bidra til innovasjon, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Jeg er opptatt av at Norge skal utnytte alle muligheter programmet vil gi slik at vi får en høy økonomisk retur av kontingenten Norge skal betale. Den totale norske kontingenten vil ventelig bli i størrelsesorden 16 milliarder kroner i løpet av en periode som kan strekke seg fram til 2025.

Horisont 2020 består av tre hovedsatsinger: En grunnforskningsdel som finansierer nysgjerrighetsdrevet, nyskapende forskning og storskala forskningsinfrastruktursamarbeid. En del som finansierer industrielt lederskap og konkurranseevne, og som har tunge næringsrettede virkemidler. Den siste delen finansierer forskning og innovasjon for å løse felles samfunnsutfordringer.

Tidligere har det vært separate programmer for forskning og innovasjon. Norge har deltatt i begge disse. Gjennom rammeprogrammet samarbeider norske forskere i dag med 120 land.

Halvorsen fremhever at den rød-grønne regjeringen har økt den offentlige finansieringen til forskning og utvikling med reelt 6,7 milliarder kroner – noe som tilsvarer en realvekst på 32 % i perioden 2005 til 2013. – Regjeringen satser tungt på forskning og innovasjon. Deltakelse i Horisont 2020 er en del av denne satsingen, understreker hun.

Kunnskapsministeren sier at norske aktører har medvirket aktivt i prosessen med å påvirke utformingen av Horisont 2020, og at programmet samsvarer godt med norske forskningspolitiske prioriteringer. Regjeringen vil følge opp med en strategi for samarbeidet med EU om forskning og innovasjon. – Nå skal vi gjøre det vi kan for å legge til rette for best mulig utnyttelse av samarbeidet slik at det kommer forskere, innovasjonsmiljøer, og norsk samfunns- og næringsliv til gode, sier Halvorsen.

Les mer om Horizon 2020


 Bilde: Horizon 2020