Historisk arkiv

Nytt utvalg skal utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider i barnehage og skole best kan gjennomføres for å styrke folkehelsen.

Blant de viktigste oppgavene i samfunnet er å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Regjeringen har derfor i dag nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider i barnehage og skole best kan gjennomføres for å styrke folkehelsen.

Utvalget skal ledes av forsker Mona Bjelland ved Universitetet i Oslo, og består for øvrig av personer med kompetanse på opplæringsløpet, kommuneledelse, frivillig sektor og fagområdene fysisk aktivitet, ernæring og helse.

- Vi må ta offensive grep for å forebygge livsstilssykdommer. Gode vaner legges tidlig. Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for barn og unges normale vekst og utvikling, for helse og trivsel, og for læringsmiljø og læring. Samtidig er læring og gjennomføring av utdanningsløpet viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen. De siste årene er det tatt mange initiativ til utprøving av ulike måltidsordninger og modeller for daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole. Dette er viktig folkehelsearbeid som krever nybrottsarbeid og samarbeid mellom flere aktører, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

- Folkehelseloven forplikter statlige myndigheter til å støtte fylkeskommuner og kommuner i deres folkehelsearbeid, og bistå med informasjon, råd og veiledning. Utvalgets arbeid vil være et verdifullt bidrag til dette, sier Støre, og presiserer at utvalget blant annet skal legge fram forslag til organisering som kan realiseres innenfor dagens ressursrammer. 

- Jeg er glad for at vi nå får et ekspertutvalg som skal utrede modeller for hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider kan gjennomføres i barnehager og skoler. Et godt grunnlag for god helse gjennom hele livet legges i barne- og ungdomsårene, og dette utvalget vil bidra til å styrke barnehagen og skolen som forebyggende og helsefremmende arenaer. Gjennom å nedsette dette utvalget understreker regjeringen at fysisk aktivitet og ernæring er viktig for å fremme helse, læring, et godt læringsmiljø og sosial utjevning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Utvalget er en oppfølging av Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar og Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Arbeidet skal ta utgangspunkt i den kunnskapen som allerede finnes om helseeffekter av fysisk aktivitet og ernæring, om sosiale helseforskjeller og om sammenhengen mellom læring, fysisk aktivitet og måltider i løpet av barnehage- og skoledagen.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2015.

Medlemmene i utvalg for å utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole er:

Forsker Mona Bjelland (leder), Oslo

Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland, Sogndal

Fastlege Faiza Basharat, Bærum

Rektor Erik Brekken, Rauma

Styreleder Kathrine Kleveland, Holmestrand

Professor Elling Bere, Kristiansand

Universitetslektor Line Husjord, Tromsø

Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand

Rektor Eva Marie Klaussen, Skedsmo

Matformidler Andreas Viestad, Oslo 

Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Elverum

Utvalgets mandat

Pressekontakt:
Seniorrådgiver Åsmund Eide, KD, asei@kd.dep.no