Historisk arkiv

Ny tilstandsrapport for høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

De siste ti årene har det blitt 35 000 flere studenter i Norge. Gjennomsnittlig antall studiepoeng avlagt per student har gått opp. Antallet avlagte doktorgrader er doblet på ti år, og forskningspubliseringen per faglige stilling har økt med 60 prosent.

–Årets tilstandsrapport viser en universitets- og høyskolesektor på rett vei, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Institusjonene har vært svært fleksible og tatt godt i mot en betydelig økning i antall studenter. Norske universiteter og høyskoler fortjener også honnør for sterk vekst i forskningspublisering og stadig mer internasjonal orientering, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Årets tilstandsrapport for høyere utdanning, som offentliggjøres i dag, omhandler spesielt utviklingen i tiåret siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Rapporten viser at vi er på rett vei på mange områder, men også at det gjenstår noen utfordringer.

– Blant utfordringene framover vil jeg nevne at det fortsatt er for stor andel midlertidig ansatte og fortsatt for få kvinner i faglige toppstillinger, sier Halvorsen.

Tilstandsrapporten utarbeides årlig av Kunnskapsdepartementet og viser situasjonen i universitets- og høyskolesektoren. I tillegg til resultater i sektoren under ett, gir den oversikt over status og utviklingstrekk for universiteter, statlige og private høyskoler og vitenskapelige høyskoler og for de enkelte lærestedene.

Hovedtendenser i universitets- og høyskolesektoren det siste tiåret:

  • Siden 2003 har det blitt 35 000 flere studenter i Norge. Økningen er størst for helse-, sosial- og idrettsfag, samt økonomisk-administrative fag.
  • Gjennomsnittlig antall studiepoeng avlagt per student av normen på 60 studiepoeng har gått litt opp, fra 43,7 i 2003 til 45,5 i 2012.
  • Det har vært en dobling både i antallet inn- og utreisende utvekslingsstudenter det siste tiåret. Norske utvekslingsstudenter foretrekker engelskspråklige land, mens det er flest tyske, franske og spanske utvekslingsstudenter som kommer til Norge.
  • Forskningspubliseringen per faglige stilling har økt med 60 %.
  • Antallet doktorgrader fortsetter å vokse. I 2012 ble det avlagt 1461 nye doktorgrader, noe som er en dobling på ti år. 35 % av doktorandene er utenlandske statsborgere.
  • Det var 49 % kvinner blant de som disputerte i 2012 en oppgang på ti prosent-poeng fra 2003. Andelen varierer fra 62 % i medisin til 20 % i teknologifag.
  • Personer med innvandrerbakgrunn utgjør nå 11 % av studentmassen, mot 7 % i 2003. Økningen er størst blant dem med ikke-vestlig bakgrunn.
  • I 2012 var andel midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler 17 %, som er ett prosentpoeng lavere enn året før.
  • Kvinneandelen synker med stigende stillingsnivå blant faglige ansatte. Over halv¬parten av stipendiatene og universitets- og høgskolelektorene er kvinner, men bare én av fire professorer. Blant nytilsatte professorer i 2012 var det 36 % kvinner.

Les mer om rapporten her.