Historisk arkiv

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Innledning på pressekonferanse om rammeplanen, Høgskolen i Oslo, 1. mars 2006

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver


Innledning av kunnskapsminister Øystein Djupedal på pressekonferanse om rammeplanen, Høgskolen i Oslo, 1. mars 2006

I dag har departementet fastsatt ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette er en forskrift til barnehageloven, og et viktig dokument for å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Planen gir barnehagens personale, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme og informasjon til foreldrene om hva de kan forvente av et barnehagetilbud. Dette er viktig som grunnlag for det daglige samarbeidet mellom hjemmene og barnehagene.

Rammeplanen gir retningslinjer som berører svært mange: Over 6000 barnehager, mer enn 215 000 barn og deres foreldre og godt over 60 000 ansatte.

Barnehagesektoren er en stor, vital og mangfoldig sektor som har stor samfunnsmessig betydning. På kort og lang sikt. Med den nye rammeplanen ønsker vi å skape ny giv i kvalitetsutviklingen og fortsette på et barnehageløft som omfatter både kvantitet og kvalitet.

De sentrale elementene i Barnehageløftet er

 • Barnehage for alle barn til en rimelig pris
 • Økt satsing på forskning, 2,5 mill i år
 • Ny lov og forskrifter er iverksatt fra 1. januar 2005
 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift som skal gjelde fra 1. august 2006)
 • Kompetanseplan, som skal være klar høsten 2006. Det er avsatt kr 50 mill

Forarbeid til revidert rammeplan

 • Grundig arbeid i forkant. Søbstad-gruppen leverte sin innstilling ”Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små!” i mars 2005 og Moser- gruppen leverte forslag til revidert rammeplan i juli 2005.
 • Barne- og familiedepartementet sendte forslag på høring i september 2005. Høringsinstansene sluttet seg i hovedsak til forslaget, men flere etterlyste bedre struktur og større vekt på sosial kompetanse, lek og matematikk. Dette er lagt inn i den nye planen.
 • Regjeringen utsatte fastsettelse fra 1. januar til 1. mars fordi det var behov for å se nærmere på sammenhengen mellom barnehagens og skolens planer.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Den nye planen er atskillig kortere enn gjeldende rammeplan for barnehagen fra 1996, men mye av grunntanken i den planen er bevart. Rammeplanen tydeliggjør barnehagen som pedagogisk virksomhet og dens samfunnsmandat. Utgangspunktet er at barnehagen skal beholde sin egenart som arena for omsorg og oppdragelse, lek og læring. Småbarnsalderen er en livsfase som har sin egenverdi. Barnehagen skal i organisering, arbeidsformer og innhold ta utgangspunkt i barnas alder, forutsetninger og interesser. Det skal være stor frihet for barna til å velge aktiviteter og venner.

Rammeplanen har en annen form og struktur enn læreplanen i opplæringen. Dette har med barnehagens egenart å gjøre, men også med at denne rammeplanen i retter seg til ulike grupper:

 • barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og medbestemmelse
 • barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen og som har ansvar for at den enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelsene
 • kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med lov og forskrifter

Rammeplanen er delt i tre deler

Del 1 Barnehagens samfunnsmandat

Denne delen fokuserer på barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver. Dette ses i nær sammenheng med barnehageloven. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Barns medvirkning er et område som er sterkere vektlagt i forhold til den gamle rammeplanen. Dette er i samsvar med FNs barnekonvensjon som understreker barns rett til å si sin mening i alt som vedrører det.

Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap hvor en tar hensyn til alder, kjønn, funksjonsnivå, etnisk og kulturell bakgrunn.

Del 2 Barnehagens innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er også sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring.

Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur.

For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter i skolen. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og motivasjon for å lære mer.

Fagområdene er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Natur, miljø og teknikk
 • Antall, rom og form (nytt)

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med.

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan.

Del 3 Planlegging og samarbeid

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning.

Barnehager er en del av kommunens helhetlige tilbud til barn og foreldre. Det er derfor viktig at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Bl a sies det her at barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole.

Sammenlignet med læreplan for grunnskolen Dere vil se at det er noen likheter, men at mye er forskjellig.

Denne planen har en annen form enn skolens læreplan. En av årsakene er at planen også gjelder for ufaglærte. Det har også med barnehagens tradisjon og egenart å gjøre.

Sammenhengen med skolen er ikke uttrykt eksplisitt mange steder, men er tatt hensyn til i formuleringene. Fagområdene er i stor grad de samme områder som barn senere vil møte igjen som fag i skolen.

Sentrale elementer fra grunnopplæringens planer tatt med, men formulert forskjellig fordi barna er yngre. Å stimulere barns kreativitet, nysgjerrighet og lærelyst er like viktig for små barn som for elever i skolen. Både barnehage og skole skal tilpasse innhold og aktiviteter til alle barn uansett alder, funksjonsnivå, kjønn og sosial-, etnisk- og kulturelle bakgrunn. Begge planene legger vekt på sosial kompetanse, men på ulik måte. De grunnleggende kompetansene som vektlegges i skolen, er også en del av barnehagens arbeidsfelt, men med utgangspunkt i små barns forutsetninger.

Hva skjer videre?

Illustrert utgave av planen vil bli sendt til alle landets barnehager, kommuner, høgskoler og diverse organisasjoner i løpet av kort tid. Planen skal gis ut på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Fylkesmennene vil sørge for at kommuner og

barnehager får opplæring i den reviderte rammeplanen.

Planen vil bli supplert med flere temahefter som vi håper kan være til støtte og inspirasjon for ansatte i barnehagesektoren. Disse heftene vil bli sendt ut til alle barnehager i løpet av våren:

 • Barns medvirkning
 • De minste barna i barnehagen
 • IKT i barnehagen
 • Samisk kultur
 • Språklig og kulturelt mangfold
 • Likestilling
 • Natur og miljø

Vi vil vurdere om det er behov for flere temahefter.

Høgskolene og universitetet som gir førskolelærerutdanning skal allerede fra neste uke ha regionale seminarer for sine ansatte om rammeplanen og konsekvenser for førskolelærerutdanningen.

Det skal arrangeres tre nasjonale konferanser for å informere om rammeplanen, spre gode erfaringer og for å inspirere ansatte i sektoren.

 • Den første går av stabelen her på Høyskolen i Oslo 29. – 30. mars. Hovedtema her er IKT i barnehagen. Klikk der!
 • Dronning Mauds Minne Høgskolen: Trondheim 22. – 23. mai. Her vil temaene bli barns medvirkning, lek, IKT i barnehagen og samiske tradisjoner i barnehagen
 • Høgskolen i Vestfold: Tønsberg 16. – 17. november. Temaet er rammeplanen.

Jeg vet at mange i barnehagesektoren har ventet lenge og er spent på den nye rammeplanen. Nå er den her. Jeg oppfordrer til bred debatt om barnehagens innhold og oppgaver i de enkelte barnehagene, i kommunene, i førskolelærerutdanningene og i samfunnet forøvrig.