Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Stjernø-utvalget: Utvalg for høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Med et tidsperspektiv på 10 – 20 år skal utvalget vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og sikrer en god ressursutnyttelse.

Logo for stjernoeutvalget

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Med et tidsperspektiv på 10 – 20 år skal utvalget vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og sikrer en god ressursutnyttelse.

 

– Jeg er opptatt av at vi skal legge til rette for faglig sterke, livskraftige institusjoner med evne til omstilling og fornyelse Det er viktig å sikre fagmiljøer som holder internasjonal kvalitet og er robuste, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen sagt at det er et mål å styrke det regionale universitets- og høgskolesystemet.
– Med dette utvalget har vi tatt initiativ til å utrede nærmere hvordan dette målet kan realiseres, sier Djupedal.

I utvalgets mandat understrekes det at institusjonsstrukturen må sikre en god regional balanse i studietilbud og kompetanse og bidra til godt samspill med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv. Institusjonene skal bidra til bærekraftig økonomisk, sosial og kulturell utvikling.

– Norge må sikres kvalifisert arbeidskraft både til privat og offentlig virksomhet og god nasjonal dekning av utdannings­tilbud for søkere med ulike ønsker og behov, sier Djupedal.

I sine forslag må utvalget ta hensyn til et økende internasjonalt samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning. Voksnes behov for etter- og videreutdanning på høyere nivå må imøtekommes, blant annet ved bruk av IKT-baserte studieopplegg og desentraliserte tilbud. Forslagene skal videre ta hensyn til at begge kjønn sikres likeverdig plass på alle nivåer innen høyere utdanning og forskning

Utvalget skal vurdere om gjeldende kategorier, standarder og kriterier for institusjonsakkreditering er hensiktsmessige i forhold til de overordnede målene for utdannings- og forskningspolitikken.

Utvalget ledes av professor Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo (tidligere rektor ved HiO).

Øvrige medlemmer er:
Agneta Bladh, rektor ved Högskolan i Kalmar, Sverige
Peter Maassen, professor i pedagogikk, Universitetet i Oslo og NIFU STEP
Irene Dahl Andersen, divisjonsdirektør for psykisk helsevern, Sykehuset Østfold
Ernst Nordtveit, professor og dekan ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Kathrine Skretting, professor i filmvitenskap, dekan ved Historisk-filosofisk fakultet, NTNU, Trondheim
Kirsti Kolle Grøndahl, fylkesmann i Buskerud
Marianne Harg, president i Tekna og seksjonssjef i Norsk Hydro
Peter Arbo, førsteamanuensis, Institutt for samfunns- og markedsfag, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
Marianne Andreassen, direktør, Senter for statlig økonomistyring, Oslo
Katrine Elida Aaland, leder, Studentenes Landsforbund
Jens Maseng, leder, Norsk Studentunion

Utvalget avga sin innstilling 22.01.08.

Klikk her for å lese mer om utvalget på dets hjemmesider: http://www.stjernoe.no