Historisk arkiv

Relevante dokumenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På denne siden presenteres og tilgjengeliggjøres en rekke dokumenter som Fagerbergutvalget trekker på i sitt arbeid. Siden oppdateres jevnlig med nye og gamle publikasjoner med særlig relevans for de problemstillingene utvalget arbeider med. Publikasjonene vil også være av interesse for alle som er interesserte i det norske forskningssystemet.

På denne siden presenteres og tilgjengeliggjøres en rekke dokumenter som Fagerbergutvalget trekker på i sitt arbeid. Siden oppdateres jevnlig med nye og gamle publikasjoner med særlig relevans for de problemstillingene utvalget arbeider med. Publikasjonene vil også være av interesse for alle som er interesserte i det norske forskningssystemet. 

 

Forskningsbarometeret

Forskningsbarometeret er Kunnskapsdepartementets nettside om forskning og innovasjon. Forskningsbarometeret 2011 består av 24 nøkkelindikatorer for norsk forskning og innovasjon og årets temadel ”Kunnskap for framtida”. Hva må til for å bygge morgendagens samfunn? Og har vi kunnskap for framtida? 

Les Forskningsbarometeret 2011 her

 

St. meld. nr. 30 (2008-2009): Klima for forskning

Hovedbudskapet i den nye "forskningsmeldingen" er at den rødgrønne regjeringen vil gå inn for fortsatt økning i forskningsbudsjettet i kommende år, men at man i forskningspolitikken vil flytte fokus fra innsats til resultater og kvalitet. Det formuleres ni forskningspolitiske mål; fem tematiske og fire tverrgående som sikter mot forskningssystemet som sådan. Det varsles en mer systematisk oppfølging av ressursbruk og resultater.    

Les Klima for forskning her

 

St.meld. nr. 7 (2008-2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge

Innovasjon handler om å gjøre noe nytt for å skape verdier. Folk som lever i et stabilt samfunn bygget på likhet, trygghet, rettferdig fordeling og som trives på jobben, gir det beste utgangspunktet for økt innovasjonsevne. Mennesker er den viktigste ressursen i arbeidet for å nå målet om et nyskapende og bærekraftig Norge.

Last ned Et nyskapende og bærekraftig Norge (PDF) her

 

Handlingsrom for kvalitet

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren. Et sentralt spørsmål er om det er en god balanse mellom departementets fastsetting av økonomiske, jurdiske rammer og styringssignaler og institusjonenes selvstendige ansvar. Har den politiske styringen og de politiske prioriteringene gått på bekostning av institusjonenes muligheter og evne til selv å utforme og realisere selvstendige strategier og prioriteringer?

Last ned Handlingsrom for kvalitet (PDF) her

 

St.meld. nr. 20 (2004-2005): Vilje til forskning

Forskningspolitikken reflekterer samfunnets vilje til å utvikle ny kunnskap. Denne meldingen setter ambisiøse mål. God forskning skal si oss noe virkelig nytt og få ringvirkninger for både fag og praksis. Det forutsetter inspirerte forskere, høye forventninger og gode vilkår for forskningen. Regjeringen legger opp til å øke den offentlige forskningsinnsatsen. Skal Norge bli en ledende forskningsnasjon, kreves også bidrag fra forskere, samfunn og næringsliv – en felles vilje til forskning.

Les Vilje til forskning her

 

Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren (Vagstad-rapporten)

En ekspertgruppe ledet av professor Steinar Vagstad har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet vurdert det nye finansieringssystemet for universitets- og høyskolesystemet ut fra et teoretisk ståsted. Rapporten peker i sine konklusjoner på det som er positivt med det nye finansieringssystemet, men den adresserer også mer problematiske aspekter.

Last ned rapporten (Word) her

 

The evolution of Norway's national innovation system

This paper written by Fagerberg, Mowery and Verspagen analyses the co-evolution of science, technology and innovation policy and industrial structure in a small, open, resource-based economy (Norway). The paper utilizes an evolutionary and historically oriented approach, and focuses on innovation in resource-based activities rather than the more commonly studied "high-tech" industries. The paper advances our understanding of the roles played by institutions and politics in innovation, especially since the analysis also regards the historical dimension, rather than the more commonly studied  "snapshots" of various innovation systems at a specific point in time.

Click to read the paper

 

Rapport: Norsk vitenskapsindeks

Denne innstillingen er et forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon. Innstilling er et resultat av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2008. Arbeidsgruppen ble ledet av forsker Gunnar Sivertsen v/NIFU STEP, og arbeidet ble organisert som et prosjekt i regi av NIFU STEP.

Last ned innstillingen her

 

Evne til forskning: Norsk forskning sett innenfra

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi anmodet i 2007 professor Lars Walløe om å lede arbeidet med en rapport om tilstanden i norsk forskning. Hensikten med rapporten var å gi en sammenhengende presentasjon av tilstanden i norsk forskning i et internasjonalt perspektiv. Hovedvekten er lagt på grunnforskning. Rapporten forsøker også å presentere norske forskeres syn på hva som bør og må gjøres i årene fremover om norsk forskning skal kunne gi bidrag av internasjonal kvalitet 20 år fra i dag.

Last ned rapporten (PDF) her

 

Mål- og resultatstyring i staten: En veileder i resultatmåling

Denne veilederen utgitt av Senter for statlig økonomistyring gir et grunnleggende innblikk i mål- og resultatstyring som det grunnleggende styringsprinsipp i statlige virksomheter. Statlig virksomhet er kompleks, og det er mange utfordringer knyttet til måling av resultater. Resultatene kan ofte ikke måles i økonomiske termer. Nettopp derfor er resultatmåling spesielt viktig i statlige virksomheter. Formålet med denne veilederen er å bidra til å videreutvikle resultatmålingen.

Last ned veilederen (PDF) her

 

Indikatorer for prioritering i norsk forskning

Kunnskapsdepartementet har bestillt denne helt ferske rapporten av NIFU STEP for å sanke inn forslag til indikatorer for å måle eller beskrive prioriteringene i den siste forskningsmeldingen. Hovedvekten ligger på de fire tverrgående målene, men de fem strategiske prioriteringene er også tema for vurderinger. Rapporten inneholder et forslag til et indikatorsett som på best mulig måte kan beskrive prioriteringene i Forskningsmeldingen og beskriver hvilke utfordringer indikatorutviklingen knyttet til dette feltet står ovenfor.

Last ned rapporten (PDF) her   

 

In Need of a Better Framwork for Success

EUs rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013) er det mest omfattende internasjonale forskningsprogrammet Norge deltar i. Norske forskere har deltatt i prosjekter innen EUs rammeprogram siden 1987. Godt kunnskaps- og innovasjonsmessig utbytte av den norske deltakelsen er den primære målsettingen ved deltakelse. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP gjennomført en omfattende evaluering av norsk deltakelse i rammeprogrammene. Evalueringen dekker det 6. rammeprogrammet som gikk fra 2002-2006 og første del av det 7. rammeprogrammet som går fra 2007-2013.

Last ned evalueringen (PDF) her

 

Effects of Swiss participation in EU Research Framework Programmes

Det sveitsiske statssekretariatet for utdanning og forskning (SER) utgav i fjor en interimrapport om den sveitsiske deltakelsen i EUs 7. rammeprogram. Sveits har, i likhet med Norge, status som såkalt ”associated country”, hvilket innebærer at sveitsiske (og norske) forskere skal kunne konkurrere om deltagelse i rammeprogrammene på lik linje med sine kollegaer fra EU-landene. Rapporten tar utgangspunkt i et nyutviklet system av indikatorer som er etablert med den hensikt å vurdere kostnadseffektiviteten og de konkrete positive effekter ved den sveitsiske deltagelsen. Indikatorsystemet ble etterspurt av Det sveitsiske parlamentet i forbindelse med allokeringen av de nødvendige midler for deltagelse i det 7. rammeprogram.

Last ned rapporten (PDF) her 

 

U-Multirank Interim Progress Report: Design Phase of the Project "Design and Testing the Feasibility of a Multi-Dimensional Global University Ranking"

Rapporten gir grunnlaget for prosjektet, gjennomgang av eksisterende rangeringsverktøy og har en grundig diskusjon av hvilke dimensjoner som det vil være ønskelig å måle og indikatorer under utvikling for hver av disse. Prosjektet bygger på internasjonal spisskompetanse innenfor området, og det er en god sjanse for at U-Multirank vil nå målet sitt om å bli det foretrukne globale verktøyet for kvalitetsvurdering av Universitets og Høyskolesektoren (UoH). Kvalitetsmålene for forskning i Universitets og Høyskolesektoren vil også være relevante for instituttsektoren.

Last mer om prosjektet her

Last ned rapporten (PDF) her

 

SINTEFs Melding om forskning og innovasjon utgitt i forbindelse med 60-årsmarkering

Dokumentet gir noen råd og anbefalinger om norsk forsknings- og innovasjonspolitikk. I tillegg presenteres endel frittstående artikler med ulike synspunkter, skrevet av ansatte i SINTEF. Publikasjonen inneholder også noen refleksjoner omkring SINTEFs første 60 år, om forskningsinstituttenes rolle i framtiden og om SINTEFs posisjon i det europeiske forskningsområdet.

Last ned rapporten (PDF) her

 

Impacts of European RTOs. A study of social and economic impacts of research and technology organizations. A report to EARTO.

Denne rapporten av Technopolis Group (2010) viser betydningen av europeiske forsknings- og teknologiorganisasjoner. De utgjør en betydelig del av det europeiske innovasjonssystemet, og bidrar til et europeisk forskningsområde (ERA).

Last ned rapporten (PDF) her

 

Global Research Report - United States

Thomson Reuters (2010) har gitt ut en ny rapport som beskriver endringen i USAs vitenskapelig produksjon. Hovedkonklusjonen i denne utgaven er at USA har mistet noe av sin dominans i verdens forskningsproduksjon, og at denne posisjonen nå deles nokså likt mellom EU27 og asiatiske økonomier. Det forventes at Europa vil hente inn USA i antall vitenskapelige siteringer, og at Asia vil ha en tilsvarende utvikling om noen tiår.

Last ned rapporten (PDF) her

 

Harvesting talents: Strengthening research careers in Europe

The League of European Research Universities (LERU) har nylig publisert en rapport om europeiske forskeres karrieremuligheter i noen utvalgte europeiske land. Rapporten fremhever betydningen av å ha interessante og attraktive karrieremuligheter i universitetssystemene.

Last ned rapporten (PDF) her

 

Forskningsbarometer 2010: Dansk forskning i internationalt perspektiv

Det Danske Ministeriet for Videnskap, Teknologi og Udvikling har gitt ut en ny og forbedret utgave av sitt årlige Forskningsbarometer. Rapporten skildrer ulike indikatorer for dansk forskning sett i et internasjonalt perspektiv.

Last ned rapporten (PDF) her

 

OECD (2010): Performance-based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions: Workshop Proceedings

Lenke til nettsiden og sammendrag

 

OECD (2010): OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010

Lenke til nettsiden og sammendrag

 

NIFU (2010): FoU Statistikk 2009

Forskningsinstituttet NIFU har lagt frem statistikk over forskning og utvikling i 2009. Hovedfunn og delrapporter kan lastes ned fra NIFU sin hjemmeside.

Lenke til nettsiden

 

Europakommisjonen (2009): "ERA indicators and monitoring. Expert group report."

Lenke til rapporten (PDF)