Historisk arkiv

Nye regler for kommunenes tilskudd til private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kommunene må følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager. Kommunene pålegges å trappe opp andelen de private barnehagene skal motta i forhold til hva kommunale barnehager får, og de kan dermed ikke prioritere egne barnehager framfor private.

Kommunene må følge nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager. Kommunene pålegges å trappe opp andelen de private barnehagene skal motta i forhold til hva kommunale barnehager får, og de kan dermed ikke prioritere egne barnehager framfor private.

Den nye forskriften om finansiering av private barnehager er gitt med hjemmel i barnehageloven. Forskriften gjelder fra 1. januar 2011.

De viktigste enkeltpunktene i forskriften er:

Kommunen har plikt til å gi tilskudd til private barnehager tilsvarende mellom 88 og 100 prosent av hva de tildeler egne barnehager per heltidsplass. Prosentandelen skal ikke være lavere enn året før.
Kommunen skal fastsette èn sats for driftstilskudd og èn sats for tilskudd til bygninger og utstyr. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. Inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen forskuddsvis utbetale tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene.
Det vil også være mulig for en kommune å gi private barnehager ekstratilskudd for å dekke utgifter til bygninger og utstyr.

 
– Overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren er en stor reform. Når vi har innført rett til plass og plikt for kommunene til å likebehandle offentlige og private barnehager, har vi på plass to viktige forutsetninger som vil sikre fortsatt full barnehagedekning, sier Kristin Halvorsen.

I høringsforslaget til den nye forskriften ble det også bedt om synspunkter omkring uttak av verdier fra drift av barnehager. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har tildigere varslet at denne problemstillingen vil det bli arbeidet videre med og at man sikter mot å endre regelverket fra 2012.

 

I rundskrivet F-14/2010 gir Kunnskapsdepartementet veiledning og kommentarer til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det er overfor Kunnskapsdepartementet reist ulike spørsmål om praktiseringen av forskriften, herunder sentrale spørsmål om kommunenes plikt til å dokumentere utmålingen av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Det er svært viktig at det ikke er tvil knyttet til forståelsen av forskriften og på denne bakgrunn har departementet utarbeidet  et oppdatert rundskriv. Rundskrivet vil også omtale de endringene som ble vedtatt i forskriften med virkning fra 1. august 2011.  Se forskrift F 05/2011 nedenfor.

 

Les forskriften (pdf) 

Les faktaark om forskriften (pdf)

Rundskriv med veileder til forskrift om likeverdig behandling (pdf)

Brev om: Endringer i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager - om kommunenes ansvar for oppfølging av endringene i forskriften 


 Lovvedtak §8 og §14 (pdf)

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler (sist oppdatert 27.01.2011)

Svar på ofte stillte spørsmål om finansiering (sist oppdatert 28.11.2011)