Historisk arkiv

Stortingets beslutning i barnehagesaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

 

Stortinget behandlet mandag 16. juni 2003 Ot.prp. nr. 76 om endringer i barnehageloven og St.meld. nr 24 om barnehager. Vedtaket i Stortinget innebærer at:

  • Målet er at det etableres 12 000 plasser i 2003 og 12 000 plasser i 2004. Resterende utbyggingsbehov fastsettes i forbindelse med budsjettet for 2005.
  • Komiteen slutter seg til Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett om å gjøre om stimuleringstilskuddet til et investeringstilskudd. Forslaget innebærer at satsene mer enn dobles.
  • Det statlige øremerkede tilskuddet økes fra 1. mai 2004 slik at de offentlige tilskudd til sammen utgjør om lag 80 pst av kostnadene. Det forutsettes at kommunene opprettholder dagens nominelle bidrag. De kommunale midlene skal utjevne kostnadsforskjeller mellom barnehager i kommunen. I tillegg skal det være en skjønnspott på 200 millioner hos fylkesmennene som skal utjevne kostnadsforskjeller mellom kommuner.
  • Maksimalpris innføres i to trinn. Fra 1. mai 2004 skal maksprisen være 2 750 kroner. Maksprisen kan overstiges dersom barnehagen er truet av nedleggelse eller kvaliteten rammes. Fra 1. august 2005 skal maksimalprisen være 1500 kroner i 2002-priser (ca. kroner 1750). Også da vil maksimalprisen kunne overstiges dersom barnehagen er truet av nedleggelse, eller barnehagen gir et tilbud utover det ordinære.
  • Før trinn to innføres, skal det foretas en evaluering av de foreløpige erfaringene med makspris, hvor det legges særlig vekt på resultat i forhold til målet om barnehageplass til alle som ønsker det i løpet av 2005. Trinn 2 innføres under forutsetning av at tilnærmet full behovsdekning nås i 2005.
  • I forhold til bedriftsbarnehager settes kravene til minste foreldrebetaling ned fra dagens 18 000 til 9 000 kroner i 2003. Dette innebærer at dersom foreldre betaler mindre enn 9 000 kroner, må de skatte for differansen, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift for tilsvarende beløp. For 2004 fjernes dette minstekravet helt. Det stilles fortsatt vilkår om vedtektsfestet innsynsrett mv. for arbeidsgiver.

Komiteen støtter Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven:

  • Kommunene får en plikt til å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser.
  • Kommunene får en plikt til å legge til rette for en samordnet opptaksprosess.
  • Det blir en plikt til økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager

Aktuelle lenker:

St.meld. nr. 28 (2004-2005) Om evaluering av maksimalpris i barnehager
Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) Om lov om barnehager (barnehageloven)

St.meld. nr. 28 (2003-2004) Om søskenmoderasjon i foreldrebetalingen m.m.
Komiteens innstilling til meldingen

St.meld. nr.  24  (2002-2003) Barnehagetilbud til alle – økonomi, mangfold og valgfrihet
Komiteens innstilling til barnehagemeldingen (St.meld. nr. 24 (2002-2003)

Ot.prp. nr. 76 (2002-2003) Om endringer i barnehageloven
Komiteens innstilling til barnehageloven (Ot. prp. nr. 76 (2002-2003)