Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Barnehageløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Barnehageløftet står sentralt i Regjeringens politikk for å skape gode og trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og unge. Barnehageløftets målsettinger er: Full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris i løpet av 2007.

Regjeringens mål er at alle som søker barnehageplass innen fristen for hovedopptaket våren 2007, vil få plass i løpet av 2007. Dette er regjeringens definisjon på full barnehagedekning. Definisjonen er Regjeringens måleverktøy og ingen permanent definisjon, verken for stat eller kommune.


Kommunene har allerede en plikt i barnehageloven til å skaffe et tilstrekkelig antall plasser. Barnehagetilbudet skal utvikles i tråd med lokale forhold og prioriteringer, men samtidig ta hensyn til nasjonale føringer.

  • I statsbudsjettet for 2008 er det lagt til rette for en høy utbyggingen av barnehageplasser. Bevilgningene til barnehagene er økt med 3,6 milliarder kroner. Av dette er 372 millioner til utbygging av nye plasser. Millionene skal forhåpentligvis gi 7 700 nye plasser og 3 900 nye barn i barnehage.

  • Det tas sikte på at de statlige tilskuddene innlemmes i rammefinansieringen til kommunene når målet om full barnehagedekning er nådd.

  • Det tas sikte på at lovfestet rett til barnehageplass trer i kraft 2009. Dette vil være en rett til plass for den enkelte som skal korrespondere med den plikten kommunene i dag har i barnehageloven til å sørge for et tilstrekkelig antall plasser.

  • Kunnskapsdepartementet la våren 2007 fram en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010. Strategien er tilpasset dagens situasjon i barnehagen og skal være et verktøy for en videre utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagene er for stadig flere barn det første steget i et livslangt læringsløp. Det er bevilget 66 mill. til  kompetanseutvikling i barnehagesektoren i 2008.
     
  • Regjeringen vil bedre kunnskapsgrunnlaget om rekruttering til og frafall fra førskolelæreryrket og behovet for førskolelærere i en fullt utbygd sektor. På grunnlag av denne kunnskapen har Kunnskapsdepartementet lagt fram Strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen 2007-2011 med tilhørende tiltaksplan. Målet er at andelen pedagoger i barnehagen blir opprettholdt og er i tråd med dagens krav, og at andelen pedagoger deretter kan økes reelt.

Regelverk

Barnehageløftet

Tale/innlegg Dato: 10.03.2007

I budsjettet for 2007 er det opp til den høyeste utbyggingen av barnehageplasser noen sinne.

Styrket omsorg, flere barnehager og bedre skole i 2007 og 2008

Pressemelding Dato: 15.05.2007

Regjeringen legger opp til ytterligere inntektsvekst for kommunesektoren i 2008. I tillegg blir veksten i kommuneøkonomien i 2007 enda sterkere enn det som lå til grunn da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor høst. Dette legger forholdene til rette for flere barnehager, en bedre skole og en styrket pleie- og omsorgstjeneste.

Til toppen