Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Barnehagekartet 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringens mål for barnehageutbyggingen er full barnehagedekning i løpet av 2007. For å følge utviklingen er det etablert et elektronisk barnehagekart som blant annet viser opplysninger om barnehagedekning, søknadstall og ventelister. Kartet oppdateres jevnlig i forhold til barnehagesituasjonen i kommunene.

Regjeringens mål for barnehageutbyggingen er full barnehagedekning i løpet av 2007. Det vil si at alle som søker barnehageplass innen fristen for hovedopptaket våren 2007, skal få plass i løpet av året.

Definisjonen er Regjeringens måleverktøy og ingen permanent definisjon, verken for stat eller kommune. Kommunene har allerede en plikt i barnehageloven til å skaffe et tilstrekkelig antall plasser. Barnehagetilbudet skal utvikles i tråd med lokale forhold og prioriteringer, men samtidig ta hensyn til nasjonale føringer.

 

 

For å følge utviklingen i barnehageutbyggingen er det etablert et elektronisk barnehagekart. Informasjon om barnehagedekningen i den enkelte kommune og utviklingen i tilbudet utover året gjøres tilgjengelig på kartet.

Om kartet
Tallene i kartet baserer seg på de opplysninger som kommunene og bydelene i Oslo sist har meldt inn. Kartet er per uke 51 i 2007 oppdatert i forhold til sluttstatus om målet om full barnehagedekning 2007.

I kartet er det bare oppgitt antall søkere etc. for de kommunene som sier at de kanskje eller ikke kommer i mål i løpet av 2007. De kommunene som mener at de har kapasitet til å tilby alle søkerne fra hovedopptaket en barnehageplass i løpet av 2007, står oppført med 0 søkere og 100% andel tilbudt plass.

Grunnen til at Oslos bydeler blir regnet som egne kommuner i barnehagekartet, er fordi de har myndighet over barnehagene i sin bydel, det vil si at de har en egen barnehageadministrasjon. Bydelene rapporterer selv sine barnehagetall og er derfor likestilt med kommunene i kartet.

Ønskes nærmere opplysninger om dekningsgrad, ventelister etc. i en enkelt kommune må kommunen kontaktes.