Historisk arkiv

Nytt nettsted - mennibarnehagen.no

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjenopprettet nettstedet mennibarnehagen.no. Nettstedet er ett av flere tiltak i handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring. Målet er å spre kunnskap om bedre kjønnsbalanse blant ansatte i barnehage og grunnopplæring.

Likeverd og likestilling er nedfelt i barnehagelovens § 2 Barnehagens innhold. Dette verdigrunnlaget er også utdypet i barnehagens rammeplan og i handlingsplan for likestilling.

Handlingsplanens hovedmål er:
1. Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter og jenter.
2. Bedret kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker – med et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæring og rekruttering av jenter til realfag.
3. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres.
 

Formålet med nettstedet er å spre kunnskap om likestilling, likeverd og mangfold i barnehagene. Ett av målene i handlingsplanen er å øke andelen menn i barnehagen til 20 prosent innen 2010. Et nettsted som mennibarnehagen.no kan bidra til å forene lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid for å rekruttere og beholde menn i barnehagene, og spre gode ideer.
Besøk nettsiden her:
www.mennibarnehagen.no