Historisk arkiv

GLØD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

 

GLØD-prosjektet har utformet en helhetlig kompetansestrategi for barnehagene som ble lagt fram 15.8.2013. Kompetansestrategien vil gjelde fra 2014. Utdanningsdirektoratet vil følge opp implementering av strategien.


Målene i GLØD er:

  • Økt kvalitet i barnehagelærerutdanningen
  • Økt rekruttering av barnehagelærere til barnehagen 
  • Økt rekruttering av personer med relevant høyere utdanning til barnehagen
  • Økt rekruttering av barne- og ungdomsfagarbeidere til barnehagen
  • Beholde og videreutvikle kompetansen i barnehagen


Forskrift

Som et ledd i arbeidet med økt kvalitet i utdanningen har Kunnskapsdepartementet vedtatt ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen vil erstatte dagens førskolelærerutdanning.


Utdanning

Utdanning etter ny rammeplan gjelder for studenter som tatt opp til studiet fa og med studieåret 2013/2014.

Rekruttering

GLØD har også ansvar for å gjennomføre Kunnskapsdepartementets store rekrutteringskampanje for barnehagelærere ”Verdens fineste stilling ledig” som ble lansert i 2012 og som skal gå over minst 3 år. Målet med kampanjen er å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen og å heve statusen for arbeid i barnehage.  

Kampanje 2014

Kunnskapsdepartementet lanserte 26. februar kampanjen for 2014. I årets kampanje deltar barnehagene og barnehagebarna aktivt for å rekruttere flere barnehagelærere. Kampanjen løfter fram den mangfoldige hverdagen i barnehagen, og knuser myten om at barnehagen bare handler om lek og barnepass. Vi ønsker å vise hvor viktig barnehagen og barnehagelærerens kompetanse er for barns læring og utvikling.

Kampanjen består av flere elementer, nettsiden: www.verdensfinestestillingledig.no (vfsl.no), facebookside, blogg, webfilm, avisen ”Barnas Hverdagsliv”, flere PR-tiltak og utdanningsmesser.

Nettsiden Vfsl.no er” navet” i kampanjen – og gir informasjon om barnehagen, barnehagelæreryrket, utdanningen og studiesteder. 

Webfilmen skal spres på nettet – og lede søkende inn på nettsiden.

Se barnas egen reklamefilm             Les innlegg på bloggen           Følg oss på Facebook

 


Nasjonal referansegruppe

For å ivareta sektorens interesser har GLØD opprettet en nasjonal referansegruppe. Medlemmer i referansegruppen er representanter fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Private barnehagers landsforbund (PBL), Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Delta, Virke, KS, Norsk Studentorganisasjon og Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), og Sametinget.
Det er etablert regionale nettverk med sentrale aktører i alle fylker som primært skal bidra i det regionale arbeidet knyttet til rekrutteringskampanjen.