Historisk arkiv

Endringer i film- og videogramloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at "voksensensuren" på filmer blir opphevet og at det skal være straffbart å vise pornografiske filmer på kino. Kultur- og kirkedepartementet la i dag frem forslag til endringer i film- og videogramloven.

Pressemelding

Nr.: 34/06
Dato: 05.05.06
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf. 48 09 96 91

Endringer i film- og videogramloven

Kultur- og kirkedepartementet foreslår at "voksensensuren" på filmer blir opphevet og at det skal være straffbart å vise pornografiske filmer på kino. Kultur- og kirkedepartementet la i dag frem forslag til endringer i film- og videogramloven.

"Voksensensuren" for visning av film foreslås fjernet. Det vil si at forhåndskontroll kun skal være obligatorisk for filmer som skal vises for personer under 18 år. For filmer som bare skal vises for voksne kan distributøren på eget initiativ be Medietilsynet å vurdere om filmen er i strid med forbudene mot pornografi og vold.

Forbud mot pornografiske filmer på kino
Forslaget innbærer forbud mot å vise pornografiske filmer på kino. Forslaget vil ikke gjelde salg eller leie av dvd/video. Dette vil som i dag bli regulert av straffeloven.

Babykino
Departementet ser på ”babykino” som et godt sosialt tiltak der foreldre sammen med små barn får anledning til å se filmer under særskilt tilrettelagte forhold. Departementet foreslår derfor å åpne for slike ordninger.

Endringer for kommunal konsesjon
Departementet foreslår at kommunene ikke lenger skal kunne stille innholdsvilkår i forbindelse med tildeling av konsesjoner for kinodrift eller dvd/videoomsetning.

Forslagene til endringer i film- og videogramloven legges frem for å bringe loven i samsvar med den nye paragrafen (§ 100) om ytringsfrihet i Grunnloven.


Ot.prp. nr. 72 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram