Historisk arkiv

Foreslår nye rammevilkår for lokalradio

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

På bakgrunn av rapporten "Nye rammevilkår for lokalradio" foreslår Kultur- og kirkedepartementet endringer i rammevilkår for lokalradio.

Pressemelding

Nr.: 66/06
Dato: 20.06.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Øyvind Christensen, tlf. 22 24 80 02

Foreslår nye rammevilkår for lokalradio

På bakgrunn av rapporten "Nye rammevilkår for lokalradio" foreslår Kultur- og kirkedepartementet følgende endringer i rammevilkår for lokalradio:

  • Justeringer av de formelle konsesjonsområdene i de store byene og nærliggende randsoner. Disse områdene utgjør naturlige områder for handel, sysselsetting og kulturtilbud, med stor forflytning over eksisterende grenser for konsesjonsområdene.
  • Et generelt minstekrav til lokalt innhold bør erstatte dagens videre- og samsendingsregler. Dagens regler er lite effektive for å oppnå lokalt innhold fordi de ikke stiller krav til selve innholdet.
  • Konsesjonsperioden forlenges fra fem til syv år. Hensynet til stabil drift og bør være lik som for lokal-tv.
  • Vurdere konsesjonsavgift for kommersielle lokalradioer som disponerer egne frekvenser med stort geografisk nedslagsfelt. Denne type radioer konkurrerer mot P4 og Kanal 24 som har betalt mye for sine konsesjoner.
  • Dagens samordnende tildeling av frekvenstillatelser og kringkastingskonsesjoner videreføres. De som får konsesjon må ha sikkerhet for at de får de nødvendige frekvensene.

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i 2003 en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere forslag til endringer på lokalradioområdet. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Medietilsynet, Post- og teletilsynet og Norsk Lokalradioforbund.

Arbeidsgruppen fremla sin rapport våren 2005. Kultur- og kirkedepartementet har vurdert forslagene i rapporten, samt innkomne høringsuttalelser, særlig i forbindelse med utarbeidelsen av et utlysningsopplegg for kommende konsesjonsperiode for lokalradio som starter 1. januar 2008.