Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Historisk budsjettøkning i 2008 – Kulturløftet trappes opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett for 2008 økes med 545 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett. 513 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 505 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett og 8 millioner kroner mer til presse-, kultur- og informasjonsformål under Utenriksdepartementet.

– Regjeringen skriver historie med dette kulturbudsjettet. Aldri før har bevilgningene til kunst- og kulturformål økt så mye som i budsjettet for 2008, og aldri før har kulturbudsjettet utgjort en så stor andel av statsbudsjettet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Ved behandlingen av kulturmeldingen i 2004 lanserte de tre rødgrønne partiene Kulturløftet. Målet for Kulturløftet er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.

– Gjennom en historisk styrking av kunst-, kultur- og frivillighetsformål på statsbudsjettet, følger regjeringen opp Kulturløftet, sier statsråd Trond Giske.

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjettramme for 2008 er foreslått til 7,687 milliarder, noe som er en økning på 7,6 prosent.

Hovedsatsingene i regjeringens kultur- og kirkebudsjett er som følger:

69,7 millioner til nasjonale kulturbygg
For 2008 foreslås det en bevilgning på 69,7 mill. kroner, en økning fra 2007 på 15,1 mill. Til opplevelsessenteret for pop og rock i Trondheim foreslås 35 millioner kroner. Øvrige midler fordeles til Østsamisk museum i Neiden, Kunstmuseene i Bergen, Norsk Industriarbeidermuseum, Ája Samisk Senter, kulturbygg for Sørlandet og vedlikehold ved Den Nationale Scene.

65,2 millioner mer til museer
Museer over hele landet får 59,3 millioner kroner mer i 2008. 35,8 millioner kroner går til oppfølging av museumsreformen. Nasjonalmuseet for kunst får 23,5 millioner kroner. Videre har 14 billedkunstinstitusjoner fått tilskudd til innkjøp av kunst. Arkeologisk museum i Stavanger, Jødisk museum, samt nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock i Trondheim er foreslått økt.

60,6 millioner mer til musikk
Musikkområdet får en samlet økning på 60,6 millioner kroner. Orkestrene får samlet en økning på 24,7 millioner kroner. Det er i tillegg lagt inn 10,3 millioner kroner til Kristiansand Symfoniorkester og det Norske Blåseensemble anno 1734 for å kompensere bortfall av støtte fra Forsvarsdepartementet. Ny knutepunktfestival er Stiftelsen Horisont/Mela. Rikskonsertene får mer, bl.a til satsningen ”Hele Norge synger”. Tilskudd til ensembler, festivaler, riksscenen for folkemusikk og folkedans og øvingslokaler økes.  Det samme gjelder for Music Export Norway og musikkformål under Norsk kulturfond.

Innkjøpsordningen for fonogram styrkes.

55,7 millioner mer til opera
Den Norske Opera får i 2008 en økning på 49,7 millioner kroner. Økningen er ledd i en opptrapping av driftstilskuddet mot innflytting i det nye operahuset som åpner 12. april 2008. Til 9 region- og distriktsoperainstitusjoner er det foreslått en samlet økning på 6 mill. kroner, herav 1,7 millioner kroner til den konsoliderte institusjonen i Bergen, Den Nye Opera.

53,1 millioner mer til dans og teater
Dansens Hus åpner vinteren 2008. Tilskuddet er økt med 9,2 millioner kroner – til 28,2 millioner kroner i 2008. Videre legges det bl.a opp til økning i bevilgningene til nasjonale og regionale teatre på 32,9 millioner kroner. Norsk kulturfond styrkes.

40 millioner mer til filmområdet
Stortingsmeldingen ”Veiviseren” blir fulgt opp i budsjettet for 2008 med bl.a. en styrking av filmområdet med 35 millioner kroner. I tillegg vil FILM&KINO øke sin innsats med 5 millioner kroner. Det foreslås også å styrke produksjonsstøtten og talentutviklingen.

36,2 millioner mer til kulturelt mangfold
Midler til flerkulturelle tiltak i Mangfoldsåret 2008 skal fordeles av Norsk kulturråd og Mangfoldssekretariatet. Regjeringen foreslår samtidig å styrke en rekke institusjoner som arbeider innenfor det flerkulturelle feltet. Samlet innebærer forslaget en økning på 36,2 millioner kroner til satsingen på kulturelt mangfold.

24,2 millioner mer til frivillighetsformål, samt 40 millioner i avgiftslettelse
Regjeringen følger opp bl.a Stortingsmeldingen ”Frivillighet for alle”, med mange tiltak innen frivillig sektor, som igangsettelse av et forskningsprogram, utvikling av nye møteplasser, midler til dialog og opprettelse av 13 nye frivillighetssentraler. Regjeringen styrker også Frifond. I tillegg kommer tiltak over Finansdepartementets budsjett som innebærer lettelser i avgifter for frivillige organisasjoner. Disse endringene antas samlet å innebære en lettelse på 40 millioner kroner.

28 millioner mer til språk, litteratur og bibliotek
Det er samlet foreslått en økning på 28 millioner kroner til språk-, litteratur- og bibliotekformål i 2008. Nasjonalbiblioteket er foreslått med en økning på 17,3 millioner kroner, m.a til markeringer vedr. Henrik Wergeland i 2008 og Knut Hamsun i 2009.  Det er foreslått å styrke ordninger for litteraturformål under Norsk kulturfond, Norsk Ordbok 2014 får økt tilskudd og fengselsbibliotekene.

18,8 millioner mer til arkiv
Arkivverket er i budsjettet for 2008 foreslått med en økning på 17,2 millioner kroner til drift generelt og 1,1 million kroner til nye investeringer ved Statsarkivet i Stavanger.

8,4 millioner mer til kunstnerformål, billedkunst, kunstformidling, design, utsmykking mv.
Samlet er det foreslått en økning på 8,4 millioner kroner. Kunst i offentlige rom (KORO), Billedkunstformål under Norsk kulturfond, Office for Contemporary Art Norway (OCA) får en økning.

5 millioner mer til satsing på samiske aviser
I budsjettet for 2008 foreslås en økning av midlene til samiske aviser med 5 millioner kroner for å bidra til å øke utgivelseshyppigheten for de samiske avisene.

Regjeringen satser på idretten
Idretten er landets største folkelige bevegelse. Regjeringen vil ved tilskudd fra spillemidlene sikre fortsatt gode rammebetingelser for den frivillige, medlemsbaserte idretten gjennom tilskudd til idretten og bygging av idrettsanlegg. Regjeringen vil blant annet også satse på idrettsforskning de kommende år og starte opp en prøveordning for økt fysisk aktivitet i skolen. Regjeringen foreslår i Stortingsmeldingen ”Frivillighet for alle” en frivillighetsmilliard som også vil komme idretten til gode.

34,8 millioner mer til Den norske kirke
Budsjettforslaget for Den norske kirke i 2008 er på i alt 1 317,5 millioner kroner. Dette er en økning på 34,8 millioner kroner eller 2,7 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2007. Bevilgningen til trosopplæringsreformen i Den norske kirke foreslås økt med 25 millioner kroner til 125 millioner kroner i 2008.

Til gjennomføring av reformarbeidet innen prestetjenesten (prostereformen) foreslås en bevilgningsøkning på 9 millioner kroner. For 2008 foreslås et statstilskudd på 650 000 kroner til Nidaros pilegrimssenter i Trondheim.

Flere pressemeldinger fra Kultur-og kirkedepartementets statsbudsjett

 

Til toppen