Historisk arkiv

Stortinget har vedtatt "Veiviseren for det norske filmløftet"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I går behandlet Stortinget, St.melding nr. 22 ( 2006-2007) " Veiviseren for det norske filmløftet" som regjeringen la frem i mars. Stortinget har sluttet seg til de mål som regjeringen har gitt for norsk film, både som visjon og i konkrete resultater for filmpolitikken fram mot 2014.


- Film er en av de kunstformene som skaper bredest interesse og som når flest. Vi har klare og ambisiøse mål for filmpolitikken som er en viktig del av "Kulturløftet". Denne regjeringen har siden regjeringsskifte økt filmbudsjettet med 60 millioner kroner, sier kulturminister Trond Giske.

Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling skal i følge stortingsvedtaket slås sammen til en ny institusjon, slik at det bare blir en institusjon å forholde seg til for filmskapere, fra ide og manus til markedsføring og lansering.

Regjeringen vil satse på filmproduksjon i hele landet, ved å støtte regionale filmsentre og regionale filmfond. I 2007 har regjeringen økt støtten til de regionale filmfondene med 5 millioner kroner.

Filmsatsingen omfatter blant annet i tillegg:

Styrket produksjon:

 • med gjennomsnittlig minst 25 langfilmer i året, derav 5 dokumentarer og 5 barne og ungdomsfilmer.
 • med et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen
 • hos en økonomisk solid bransje gjennom effektive og målrettede tilskuddsordninger, økte private investeringer og økte markedsinntekter.

 Solid publikumsoppslutning gjennom:

 • minst 3 mill besøkende på norske filmer, som tilsvarende 25 pst. av markedet
 • 15 pst. norsk andel av dvd-markedet og klikkefilmmarkedet.
 • ved at eksport av norsk film og TV-drama dobles innen 2010

Filmkultur for alle ved å:

          sikre den norske filmarven og gjøre den tilgjengelig på alle plattformer

 • ha et bredt filmtilbud i fjernsyn, biblioteker og digitale kinoer i hele landet.
 • ha en sterk posisjon blant barn og unge som filmpublikum og filmskapere, både i skole og fritid.

Kvalitet og mangfold gjennom:

 

 • uttrykksform, produksjonskostnad og målgrupper basert på sterke filmmiljøer i alle deler av landet.
 • 40 pst. kvinner/menn i nøkkelposisjoner inne 2010
 • at norske kort-og langfilmer, dokumentarer og TV-drama skal konkurrere om viktige internasjonale priser