Historisk arkiv

Kulturbudsjettet 2009

Kulturbudsjettet økes med over 10 prosent i 2009 – Kulturløftet holdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett for 2009 økes med 786,5 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett. 748,3 millioner kroner går til oppfølging av Kulturløftet, hvorav 735,1 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. I tillegg bevilger Utenriksdepartementet 13,2 millioner kroner mer til kulturformål, norgesfremme og informasjonsformål.

Lenke til Kultur- og kirkedepartementets samleside om budsjettet

- Regjeringen fortsetter satsingen på kultur og øker også i år bevilgningen til kunst- og kulturformål mer enn noen gang tidligere. De samlede overføringene til kulturformål har økt med nesten 2 milliarder kroner siden regjeringsskiftet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Ved behandlingen av kulturmeldingen i 2004, lanserte de tre rødgrønne partiene Kulturløftet. Målet for Kulturløftet er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014.

– Kulturløftet har gitt et historisk taktskifte i kultursatsningen. Med 2009-budsjettet gjør vi det største løftet noensinne på kulturområdet, sier statsråd Trond Giske.

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjettramme for 2009 er foreslått til 8,474 milliarder kroner. Dette er en økning fra 2008-budsjettet på 10,2 prosent.

Hovedsatsinger i regjeringens kulturbudsjett er som følger:

73,5 millioner mer til språk, litteratur og bibliotek
I vår la regjeringen fram St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. 12 millioner kroner går til tiltak for å følge opp stortingsmeldingen, blant annet får Språkrådet en økning på 4,3 millioner kroner. Budsjettet innebærer i tillegg en kraftig styrking av støtteordningene for produksjon og innkjøp av litteratur på 14 millioner kroner. Sakprosaordningen gjøres permanent og økes med 3,5 millioner kroner.  Regjeringen foreslår et tilskudd til Nasjonalbiblioteket på 332,7 millioner kroner, en økning på over 28 millioner fra 2008. 10 av de 28 millionene i økning går til oppfølging av Nasjonalbibliotekets digitaliseringsstrategi. Blant annet skal 3 millioner kroner brukes til å etablere et arkiv for pop og rock, samt til realiseringen av prosjektet Musikkarv.

27,7 millioner kroner mer til kunst og arkitektur
Økningene skal bidra til å styrke kjernevirksomheten ved flere institusjoner og gi et løft for arkitekturen. Det iverksettes også tiltak som skal stimulere næringslivet til å kjøpe inn mer kunst av samtidige kunstnere og slik bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet, samt bedre kunstnernes arbeids- og levekår. Det gis også 5 millioner kroner i økning til Kunst i offentlig rom (KORO).

55 millioner kroner mer til frivillighet
Regjeringen foreslår å øke tilskudd til frivillighetstiltak over Kultur- og kirkedepartementets budsjett med til sammen 55,1 millioner kroner. Blant annet skal økningen gå til å etablere 25 nye frivillighetssentraler og å øke tilskuddet til de eksisterende sentralene.

120 millioner kroner mer til musikk
Regjeringen ønsker å satse på flere musikksjangre og øker tilskuddene på musikkfeltet med 120 millioner kroner for 2009. Stortingsmeldingen om rytmisk musikk, ”Samspill” følges opp. Samlet bevilgning til musikkfeltet blir på 1,1 milliarder kroner.

120 millioner mer til museer og kulturvern
Museer over hele landet styrkes og utvikles. 39 millioner kroner av økningen er midler til konsolidering av museer i det nasjonale museumsnettverket. I tillegg foreslås 15 millioner kroner til andre kulturverntiltak, under dette nær 11 millioner kroner i tilknytning til Kulturminneåret 2009.

50 millioner kroner til styrking av norsk film
2008 har vært et svært godt år for norsk film. Regjeringen fortsetter satsingen, og vil styrke filmfeltet med 50 millioner kroner. Til sammen 603 millioner kroner bevilges til norsk film i 2009, 326,4 millioner kroner er direkte støtte til filmproduksjoner.

142 millioner kroner mer til scenekunst (teater, opera og dans)

  • 83 millioner mer til teater
    Tilskuddet til de nasjonale teatrene øker med 19 millioner kroner. 2 millioner kroner av økningen i tilskuddet til Nationaltheatret går til Ibsenfestivalen og Samtidsfestivalen. Totalt øker støtten til scenekunst med 142,4 millioner kroner i budsjettframlegget for 2009.

 

  • 48,8 millioner kroner i økning til opera
    Den Norske Opera & Ballett har hatt stor suksess siden åpningen i april 2008, og får økt tilskuddet med 40 millioner kroner til 386 millioner kroner. I tillegg styrkes region- og distriktsopera med 8,8 millioner kroner til 43,6 millioner kroner. 

 

  • 10 millioner kroner mer til dans
    I budsjettframlegget for 2009 øker støtten til dans med 10 millioner kroner. Blant annet får tilskuddsordningen for dans under Norsk kulturfond 2 millioner kroner mer.

72 millioner i økning til nasjonale kulturbygg
Rockheim, Nasjonalt senter for pop og rock får 55 millioner kroner. Prosjektet skal ferdigstilles i 2009. I 2009 starter byggingen av Kilden, Teater- og konserthus for Sørlandet som får 25 millioner kroner og nytt konserthus i Stavanger som får 20 millioner kroner. Samlet ønsker regjeringen at det blir bevilget 141, 7 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg i 2009.

Mer mangfold
Mangfoldsåret 2008 har økt bevisstheten om hvor viktig det er at alle blir inkludert og regnet med. Pengene som er brukt for å bidra til dette blir videreført også etter at Mangfoldsåret er over. I tillegg øker bevilgningene med 22,1 millioner kroner neste år.

Idrett
Idretten representerer viktige verdier og er landets største folkelige bevegelse. En hovedutfordring i den statlige idrettspolitikken er i dag å stimulere til økt aktivitet, både innen topp- og breddeidrett. Regjeringen er opptatt av økt inkludering og deltakelse og å motvirke alle former for diskriminering i samfunnet, også innenfor idretten.

Departementet viderefører det anleggspolitiske programmet med satsning på anleggsutbygging i pressområder, ekstra tilskudd til kostnadskrevende anlegg og tilskudd til utstyr. Departementet vil også videreføre tilskuddet til aktivitetsutvikling og sosial integrering i idrettslag. Grasrotandelen innføres i 2009.


800 millioner kroner mer til vedlikehold av kirkene
Regjeringen øker rammen for ordningen med rentekompensasjon for vedlikehold av kirkene med 800 millioner kroner i 2009. Ordningen ble innført i 2005 og innebærer at staten kompenserer kommuner og kirkeeiere for renteutgiftene ved investeringer til istandsetting av kirker, inventar og utsmykking. Med forslaget til bevilgningsøkning i 2009 vil den samlede investeringsrammen for ordningen nå være på 2,1 milliarder kroner.

Nye 25 millioner kroner til videreføring av trosopplæringsreformen
Reform av kirkens trosopplæring ble iverksatt fra 2004. Med en økning på 25 millioner kroner i 2009, blir den samlede bevilgningen til reformen 150 millioner kroner årlig.