Historisk arkiv

Momskompensasjon for idrettslaga sine anleggsinvesteringar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringa tek sikte på å foreslå for Stortinget å etablere ei ny og varig, rammestyrt momskompensasjonsordning for anleggsinvesteringar i regi av idrettslag. Ordninga vil gjelde frå 1.1 2010 av.

Regjeringa tek sikte på å foreslå for Stortinget å etablere ei ny og varig, rammestyrt momskompensasjonsordning for anleggsinvesteringar i regi av idrettslag. Ordninga vil gjelde frå 1.1 2010 av.

Ordninga skal avgrensast til å gjelde idrettslag som mottek spelemidlar, og vil bli løyvd over Kulturdepartementet sitt budsjett. Ordninga skal vere søknadsbasert og slik at storleiken på løyvinga vil avgjere kor stor del av momsutgiftene som vil bli kompenserte kvart år. Regjeringas forslag til endeleg løyving vil bli fremma i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2010.

Les mer hos Finansdepartementet