Historisk arkiv

Regjeringen skal gjennomgå kommunesektorens inntekts- og finansieringssystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 10.11.05

Pressemelding

Nr.: 272/2005
Dato: 10.11.2005

Regjeringen skal gjennomgå kommunesektorens inntekts- og finansieringssystem

Borge-utvalget har levert en grundig utredning om kommunesektorens inntektssystem. Utredningen legger et godt grunnlag for den politiske behandlingen av utvalgets forslag. Vi vil også vurdere den kommunale selskapsskatten, som den forrige regjeringen ikke hadde tatt med i utvalgets mandat, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Utredningen fra Borge-utvalget ( NOU 2005: 18 Om inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner) er sendt på bred høring med frist 1. februar 2006. Regjeringen vil komme med sin vurdering av utredningen og legge fram forslag til endringer i inntekts- og finansieringssystemet tidligst i kommuneproposisjonen for 2007. I den sammenheng vil det også bli vurdert om selskapsskatten fortsatt bør være en kommunal skatt.

Den generelle momskompensasjonsordningen ble innført i 2004 som en erstatning for en mer begrenset ordning. Det er behov for en vurdering av hvordan momskompensasjonsordningen fungerer. Regjeringen vil komme med sin vurdering av ordningen og legge fram eventuelle forslag til endringer på et senere tidspunkt.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.