Historisk arkiv

Færre blir kastet ut av boligen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 12.04.2006

En ny rapport viser en nedgang i antallet utkastelser på ca. 20 prosent fra 2004 til 2005. - Dette er et resultat av aktiv og målrettet jobbing fra frivillige organisasjoner, kommuner og staten, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Pressemelding

Nr.: 30/2006
Dato: 12.04.2006

Færre blir kastet ut av boligen

En ny rapport viser en nedgang i antallet utkastelser på ca. 20 prosent fra 2004 til 2005. - Dette er et resultat av aktiv og målrettet jobbing fra frivillige organisasjoner, kommuner og staten, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Husbankens siste rapportering viser at i landet som helhet har det vært en nedgang i antall faktiske utkastelser og begjæringer om utkastelser med henholdsvis 19 og 21 prosent fra 2004 til 2005.

Regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet ”På vei til egen bolig” har et ambisiøst mål om at antall begjæringer skal reduseres med 50 prosent og antall utkastelser med 30 prosent innen 2007. - Arbeidet med strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet begynner å vise resultater, påpeker statsråden.

Regjeringen har store ambisjoner i arbeidet mot bostedsløshet. Soria Moria- erklæringen lover å forsterke arbeidet med å få ned antallet utkastelser og begjæringer ved å foreta en bred gjennomgang av rutiner for husleieinnbetalinger, utkastelser og tvangssalg. Kommunal- og regionaldepartementet har satt i gang et arbeid med revisjon av deler av husleieloven. Departementet skal blant annet se på muligheten for at utleier varsler kommunen om leiers husleierestanser på et tidligere tidspunkt enn i dag. Erfaringer fra prosjektet Færre utkastelser i Oslo viser at når bistandsapparatet kommer inn på et tidlig tidspunkt ved husleierestanser, resulterer det i at færre blir kastet ut av boligen.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.