Historisk arkiv

Kommunesektoren har styrket sin finansielle stilling uten at tjenestetilbudet er rammet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding fra det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Kommunesektoren har styrket den økonomiske balansen i 2005. Samtidig har barnehageutbyggingen fortsatt. I grunnskolen og pleie- og omsorgstjenesten har tjenesteproduksjonen i 2005 vokst om lag i takt med elevtallet og antall eldre.

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Dato: 07.04.2006

Kommunesektoren har styrket sin finansielle stilling uten at tjenestetilbudet er rammet

Kommunesektoren har styrket den økonomiske balansen i 2005. Samtidig har barnehageutbyggingen fortsatt. I grunnskolen og pleie- og omsorgstjenesten har tjenesteproduksjonen i 2005 vokst om lag i takt med elevtallet og antall eldre. Med bedre balanse i kommuneøkonomien og sterk inntektsvekst i 2006, ligger forholdene til rette for at det samlede kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet kan bli bedre.

Kommunesektoren har i 2004 og 2005 hatt en vesentlig høyere inntektsvekst enn i de tre foregående årene. Sysselsettingsveksten og veksten i driftsutgiftene har også økt, men mindre enn inntektsveksten. Deler av inntektsveksten er dermed benyttet til å styrke den økonomiske balansen, noe som har vært nødvendig etter flere år med svake driftsresultater. For kommunesektoren som helhet anslås netto driftsresultat å bli om lag 4 prosent i 2005. For første gang siden 1997 har kommunesektoren oppnådd et netto driftsresultat på over 3 prosent, som er det nivået netto driftsresultat bør ligge på over tid for at kommunesektoren skal ha en sunn økonomi.

Alt i alt økte antall barnehageplasser med 10 000 i løpet av 2005. I de andre store kommunale sektorene, grunnskolen og pleie- og omsorgstjenesten, er tjenestetilbudet i 2005 preget av stor stabilitet i den forstand at tjenesteproduksjonen har vokst om lag i takt med antall elever og antall eldre. I grunnskolen økte antall årstimer per elev grunnet timetallsutvidelse, mens andelen timer til spesialundervisning ble redusert. Innen pleie- og omsorgstjenesten viser foreløpige tall en økning på mellom 500 og 2100 årsverk i 2005. Fylkeskommunene har maktet å opprettholde dekningsgraden i videregående opplæring for 16-18-åringer, selv om antall unge med rett til videregående opplæring øker kraftig. Men andelen grunnkurselever som fikk oppfylt sitt førstevalg ved inntaket var lavere i 2005 enn tidligere år.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter for inneværende år anslås til 6,3 mrd. kroner. Dette innebærer at den relativt høye inntektsveksten i 2004 og 2005 blir videreført i 2006. Med det nivået netto driftsresultat nå er kommet opp på, er det grunn til å forvente at utviklingen i det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet i større grad kan ligge på nivå med inntektsutviklingen. Den demografiske utviklingen med flere eldre over 90 år og flere elever i videregående opplæring vil legge beslag på deler av inntektsveksten. Utvalget har utført beregninger som indikerer at merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen utgjør om lag 1,8 mrd. kroner i 2006. Det økonomiske opplegget for 2006 legger til rette for at det samlede kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet kan bli bedre.

Priv. til red.
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er sammensatt av medlemmer bl.a fra KS, Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Nærmere opplysninger ved Utvalgets leder professor Lars-Erik Borge, NTNU, tlf. 73 59 19 41 eller tlf. 99 00 46 11, eller ved utvalgets sekretariat i Kommunal- og regionaldepartementet på tlf. 22 24 72 34/29.