Historisk arkiv

100 millionar til fråflyttingskommunar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

For å sikra at velferdstilbodet vert oppretthelde også i kommuner med fråflytting og endringer i befolkningsammensetningen, støttar Kommunal- og regionaldepartementet desse kommunane med tilsaman 100 millionar kroner over to år.

For å sikra at velferdstilbodet vert oppretthelde også i kommuner med fråflytting og endringer i befolkningsammensetningen, støttar Kommunal- og regionaldepartementet desse kommunane med tilsaman 100 millionar kroner over to år.

- Mange kommunar slit med fråflytting og stadig aukande utfordringar i tenesteytinga grunna endring i befolkningsstrukturen. Vi gir no 50 millionar kroner i år og 50 millionar kroner i 2008 til dei kommunane som har dei største utfordringane på dette området. Det vil sette dei i stand til å kunne oppretthalde tenesteytinga, seier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

I alt 79  kommunar vil bli kompensert i 2007. I år får kommunane kompensert det dei taper over 135 kroner per innbyggar. Pengane for neste år vert også fordelt slik at dei kommunane som kjem dårlegast ut får kompensasjon. I tillegg har fylkesmannen i Hedmark gitt 1,9 millionar og fylkesmannen i Nordland 12 millionar kroner i skjønsmidlar til vanskelegstilte kommunar i deira fylke.

Inntektssystemet for kommunane vert kvart år oppdatert når dei nye busetjingstala frå 1. januar inneverande år er klare. Dette skjer i løpet av våren. Ei slik oppdatering midt i året kan føre til relativt store endringar i rammetilskotet til kommunane. Endringane er vanskelege å forutsjå for kommunane, og kan føre til problem i enkelte kommunar.

- Inntil eit nytt inntektssystem er på plass i 2009, vil eg gje ekstraordinære skjønsmidlar til kommunar  som har nedgang i folketalet og som taper på oppdatering av befolkningsdataene. Eg vil unngå at desse kommunane kjem i ein økonomisk vanskeleg situasjon slik at dei ikkje klarer å oppretthalde tenesteytinga sier Åslaug Haga.

Vedlagt ligger liste med oversikt over hvilke kommuner som har fått skjønnsmidler (pdf). 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.