Historisk arkiv

Flere muligheter regionalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Forvaltningsreformen flytter makt og virkemidler fra statlig til regionalt, folkevalgt nivå. Nå ser jeg fram til at fylkeskommunene bruker mulighetene de får, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Forvaltningsreformen flytter makt og virkemidler fra statlig til regionalt, folkevalgt nivå. Nå ser jeg fram til at fylkeskommunene bruker mulighetene de får, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Regjeringen ønsker å styrke det regionale folkevalgte nivået ved å gi fylkeskommunene en rekke nye virkemidler og oppgaver, sier statsråd Kleppa. – Nå foreslår regjeringen konkrete lovendringer som vil gjøre det mulig for fylkeskommunene å bli gode regionale utviklingsaktører, slik stortingsmeldingen om forvaltningsreformen Regionale fortrinn – regional framtid, la opp til.

Fra 1. januar 2010 vil fylkeskommunene etter forslaget få overført ansvaret for vel 80 prosent av riksveiene med tilhørende fergestrekninger.

Fra fem til sju nye regionale forskningsfond skal på plass, og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2009 å bevilge seks milliarder kroner til å opprette fondene. Fylkeskommunene får 49 prosent av eierskapet til Innovasjon Norge. Det vil bety at fylkeskommunene får et større ansvar for utformingen og gjennomføringen av både den regionale og den nasjonale næringspolitikken. Dessuten får fylkeskommunene ansvar for å sørge for at det fins et tilbud om fagskoleutdanning i det enkelte fylke.

- Dette er store, tunge oppgaver som gir fylkene mulighet til å utvikle og utnytte regionale fortrinn i arbeidet med å sikre attraktive arbeidsplasser, bosetting, næring, samferdsel og utdanning og slik legge til rette for god regional utvikling, sier Kleppa.

Fylkeskommunene blir vannregionmyndighet og får dessuten overført oppgaver i forbindelse med allment friluftsliv og vilt- og ferskvannsfisk fra fylkesmannens miljøvernavdeling. I tillegg inneholder proposisjonen forslag om overføring av forvaltningsoppgaver innen marin sektor og på landbruksområdet. Fylkeskommunene får også rett til å oppnevne styrerepresentanter til statlige høyskoler og enkelte kulturinstitusjoner.

Det har de siste par årene vært gjennomført en omfattende prosess med vurdering av fylkesinndelingen. Regjeringen ønsker ikke å foreslå sammenslåing av fylker med mindre de berørte fylkestingene selv tar initiativ til dette. Det blir ikke fremmet forslag til endringer i fylkesinndelingen i den fremlagte proposisjonen.

Styringsutfordringene på tvers av fylkesgrensene er særlig store i hovedstadsområdet. Regjeringen mener Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må samarbeide om planleggingsoppgaver. Miljøverndepartementet vil koordinere dette arbeidet fra statlig side.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.