Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2009

Forskningsløft for regionene - 6 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2009 å bevilge 6 mrd. kroner til å opprette regionale forskningsfond. Fondene skal styrke forskningsevnen gjennom regional forskning, innovasjon og utvikling. Den årlige avkastningen, om lag 285 millioner kroner, vil bli stilt til disposisjon fra 2010.

De regionale forskningsfondene skal bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseoppbygging i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet. Fondene skal møte fylkenes FoU-behov ved å støtte FoU-prosjekter initiert av private eller offentlige virksomheter lokalisert i eller utenfor de geografiske nedslagsfeltene til fondene. Samtidig må det settes av midler til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

- De regionale fondene skal supplere de nasjonale FoU-virkemidlene og styrke samspillet mellom næringsliv, høyskoler og regionene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
 
- De regionale fondene vil skape økt forskning lokalt og styrke regionenes forskningsevne, sier Aasland.

Det skal opprettes mellom fem og sju regionale forskningsfond. Hver fylkeskommune skal være med i bare ett fond. Fylkeskommunene får selv i oppgave å foreslå samarbeidsgrupperingeringer innenfor rammen på fem til sju fond. Fondene skal organiseres med et faglig uavhengig styre for hvert fond. Styret skal bestå av medlemmer oppnevnt av fylkeskommunene og av staten. Fylkeskommunene har styreflertall og styreleder.

- Dette er et nytt tiltak og et løft både for forskning og regional utvikling, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Forskningsfondene er et viktig virkemiddel i forvaltningsreformen, og den rød-grønne regjeringen styrker forskningen over hele landet.

Om lag 80 prosent av samlet avkastning blir fordelt etter faste kriterier. Om lag 15 prosent av avkastningen blir fordelt til de fondene som har best kvalitet på FoU-prosjektene og til samarbeidsprosjekter mellom flere fond.

- Regjeringen satser på nordområdene og om lag 5 prosent av avkastningen settes av til de tre nordligste fylkene i tillegg til de midlene som tildeles etter faste kriterier, sier Meltveit Kleppa.

Norges forskningsråd og fylkeskommunene skal arbeide videre med utforming av de regionale fondene.

Kontaktpersoner:
Kunnskapsdepartementet:
Live Haaland, telefon 22 24 74 58
Thor-Martin Antonsen, telefon 22 24 79 24

Kommunal- og regionaldepartementet:
Pressetelefon 22 24 25 00