Historisk arkiv

5 millioner kroner til informasjonstiltak om valg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Demokratimesterskap og filmprosjekt er blant tiltakene som skal bidra til at ungdom og innvandrere går til valgurnene i høst.

22 ulike organisasjoner får til sammen 5 millioner kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 14. september 2009. Formålet er god informasjon til velgerne.

- Innvandrere og ungdom har lavere valgdeltakelse enn andre grupper i samfunnet. Jeg håper at tiltakene kan bidra til at blant andre flere ungdommer og nordmenn med innvandrerbakgrunn velger å bruke stemmeretten sin, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Interessen for tilskuddsordningen er stor. Tiltak for ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon er prioritert i vurderingen av de 79 søknadene.

Følgende 22 søkere får tilskudd:

 • Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)
 • Landslaget for lokalaviser (LLA)
 • Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg (SUPU)
 • Likestillingssenteret (Stiftelsen Kvinneuniversitetet)
 • Radio Latin-Amerika FM 105.8
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
 • Innvandrerrådet i Kristiansand
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner
 • Agenda X, Antirasistisk Senter
 • Utrop
 • Stiftelsen Horisont
 • Norsk Studentunion (NSU)
 • Ole Vigs Videregående skole
 • Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO)
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Høylandet kommune
 • CalliidLagadus
 • Stiftelsen Klar Tale
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Flerkulturelt Forum i Midt-Telemark

Kort omtale av tiltakene der KRD har gitt støtte til hele eller deler av prosjektet:

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) har fått 75 000 kroner til stands med informasjons- og valgmateriell og kurs i valgteknikk. Tiltakene skal ha fokus på viktigheten av å bruke stemmeretten sin og DFIRH vil invitere en ansatt ved administrasjonen ved fylkesrådmannens kontor/bystyrets kontor til å undervise. Målgruppen for tiltakene er ungdommer, med særlig fokus på ungdom med minoritetsbakgrunn, og voksne innvandrere med stemmerett.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har fått 800 000 kroner til prosjektet ”Ung & engasjert” som vil bestå av regionale kurs og idédugnader for lokalavisene, drift av idé- og inspirasjonsbank for avisene, landsmøte, og leserkonferanse for ungdom. Tiltakene vil rette seg mot unge velgere i lokalsamfunnet landet rundt og skal føre til et større engasjement og kunnskap om lokalavisene selv, flere ungdom i debattspaltene, bruk av flere ungdom som kilder, flere artikler om valget, fokus på ungdom sin innvirkning på demokratiet og større engasjement og deltakelse ved stortingsvalget 2009.

Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune har fått 100 000 kroner til et filmprosjekt som skal lages i regi av ungdomshuset Riverside. Målgruppen er ungdom, spesielt unge innvandrere.

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) har fått 235 000 kroner informasjonstiltak og tiltak som skal motivere til valgdeltakelse. Målgruppen er ungdom, særlig med minoritetsbakgrunn, og voksne innvandrere med stemmerett.

Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg (SUPU) har fått 184 000 kroner til en kampanje for å få samisk ungdom til å melde seg inn i sametingets valgmanntall og til å stemme ved sametingsvalget. Målgruppen er samisk ungdom.

Likestillingssenteret (Stiftelsen Kvinneuniversitetet) har fått 100 000 kroner til informasjonsmøter om demokratiet, Stortinget og om valg. Målgruppen er alle innvandrere i området Hedmark og Oppland. Kvinner som Likestillingssenteret allerede har kontakt med i dag vil bli spesielt invitert.

Radio Latin – Amerika FM 105.8 har fått 50 000 kroner til informasjonskampanje for innvandrere og ungdom. De vil produsere og sende radiovalgspoter på ca. 11 ulike språk (norsk, engelsk, spansk, portugisisk, tyrkisk, urdu, tamilsk, filippinsk, persisk, irakisk og somalisk), og de vil arrangere valg- og debattmøter hvor ulike partier og innvandrergrupper deltar. Målgruppen vil være ungdom og velgere med minoritetsbakgrunn.

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheten (KIM) har fått 300 000 kroner til å arrangere regionale valgsamlinger i hele landet. Målet er å sette minoritetsbefolkningens saker på dagsordenen og å øke minoritetenes interesse for og deltakelse i stortingsvalget 2009 gjennom å gjøre dem kjent med de politiske partiene og valgordningen. De vil også arrangere et valgmøte der partiene sentralt vil bli utfordret på politiske saker som velgere med innvandrerbakgrunn er spesielt opptatte av. Målgruppen er velgere med innvandrerbakgrunn og deres organisasjoner. KIM vil samarbeide med IMDI.

Innvandrerrådet i Kristiansand har fått 15 000 kroner til å arrangere presentasjonsmøter i de 3 mest internasjonale bydelene i Kristiansand. De vil samarbeide med de politiske partiene som stiller liste ved valget. De ønsker å legge til rette for at innvandrere møter stortingskandidater ansikt til ansikt og gjennomfører politiske samtaler. Målgruppen vil være velgere med innvandrerbakgrunn.

Norsk Pensjonistforbund har fått 100 000 kroner til informasjonstiltak i form av brosjyrer og tilrettelagt web-side rettet mot målgruppen eldre og pensjonister. Målet er å øke innsikten og kunnskapen hos denne gruppen, samt motivere til valgdeltakelse med både generelle emner og emner som engasjerer eldre spesielt.

Norsk Studentunion (NSU) har fått 830 000 kroner til kampanjer for økt valgdeltakelse blant studenter. Kampanjene vil foregå i alle de store universitetsbyene i Norge og vil bestå av både en valgkonferanse, materiellproduksjon, lokale møter og debatturné. Med arbeid på studiestedene og gjennom fokus på studenters hverdag, ønsker NSU å jobbe for at studenter i større grad tar del i valg. NSU vil også informere om hvordan man bruker stemmeretten sin.

Ole Vigs Videregående skole har fått 50 000 kroner til å lage et multimediaevent som skal gå over 10-12 dager forut for valget hvor det vil bli både lyd, bilde, lukt, smak, følelser og opplevelser. De vil bl.a. arrangere en utstilling med informasjon og bilder, banners, flyers, valgavis, brosjyrer, powerpoint-presentasjon, samt videoproduksjoner til bruk i undervisning og konkurranser. Målsettingen er å informere ungdom i Stjørdal om valgordningen, om de ulike partier og partiprogrammene, og om hvilke kandidater som stiller til valg.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner har fått 50 000 kroner til produksjon av informasjonsmateriell og til å arrangere informasjonsstands. Tiltakene skal medvirke til økt politisk bevissthet hos kvinner med innvandrerbakgrunn.

Agenda X, Antirasistisk Senter har fått 200 000 kroner til produksjon av informasjonsbrosjyre om hvordan og hvorfor delta ved valg. Målgruppen er innvandrere og minoritetsungdom. De vil også arrangere en work-shop for ungdom på Agenda X`s sommerleir. Denne vil bestå av daglige work-shops á tre timer 4 dager i august. Det vil også bli arrangert to informasjonsmøter i Oslo om hvordan bruke stemmeretten.

Utrop har fått 96 000 kroner til å lage 8 serier med temasider i avisen som tar for seg temaer knyttet til valget, bl.a. hvordan man stemmer, hvordan Stortinget er organisert og hvorfor det er viktig å stemme. De vil også ta for seg temaer vinklet mot det flerkulturelle feltet. Målet er å engasjere velgere med innvandrerbakgrunn til å delta i debatten og å øke bevisstheten rundt politikk og derigjennom øke valgdeltakelsen. De vil også legge ut et hefte, hvor alle artiklene er samlet, i innvandrerbutikker, på utesteder og på kaféer der innvandrere møtes.

Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har fått 119 000 kroner til å utarbeide en løpeseddel med informasjon om rettigheter og muligheter i forbindelse med valget. Målgruppen er spesielt førstegangsvelgere. De ønsker også å lage plakater som henges opp i de ulike militærleirene. I tillegg ønsker de å arrangere debatter ved de største militærleirene.

Stiftelsen Klar Tale har fått 902 000 kroner for å gi ut en utgave av Klar Tale med 8 sider ekstra (12 sider valgstoff) om valget 2009 i et opplag på 100 000 aviser. Avisen vil i tillegg gjøres tilgjengelig i pdf-format på deres nettsider, www.klartale.no og www.skolenettet.no. Avisen blir også trykt i blindeskrift. Innholdet i avisen vil være aktuelle saker i valgkampen, betydningen av valg i et demokratisk land som Norge, partiprogrammer og faktainformasjon om valget. Utgivelsen vil skje den 27. august 2009. Målgruppen er ungdom og voksne med språk- og lesevansker, herunder også innvandrere og flyktninger som holder på å lære norsk.  

CalliidLagadus har fått 336 000 kroner til oversettelse av Avis i Skolens valghefter som er tilpasset 3 målgrupper; mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående. De ønsker å oversette heftene til nord-, lule- og sørsamisk.

Høylandet kommune har fått 220 000 kroner til prosjektet ”Demokratimesterskapet 2009” som vil være et nasjonalt tiltak for å øke valgdeltakelsen i Norge. Kommunen vil invitere alle landets kommuner og bydeler til å kjempe om tittelen ”Norges mest demokratiske kommune”. Prosjektet vil bestå av både nasjonale og internasjonale tiltak. Nettsiden, www.demokratimesterskapet.no, vil følge kampanjen og kontinuerlig presentere reportasjer fra hele landet i form av tekst, foto og video, samt blogger. Det vil også legges opp til diverse pressestunt og det vil regelmessig sendes ut pressemeldinger.  

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har fått 100 000 kroner til å kurse og legge til rette for at velgere med utviklingshemming skal kunne delta ved stortingsvalget på lik linje med andre stemmeberettigede i Norge. De ønsker å sende ut informasjon om stortingsvalg til alle lagene med oppfordring om å ta dette i bruk. NFU har 19 fylkeslag og 218 lokallag. De ønsker at lokal- og fylkeslagene skal arrangere kurs og studieringer om dette temaet. NFU sentralt ønsker å sende ut foredragsholdere og kursledere og medlemmer vil få tilbud om kurs og samlinger.

Stiftelsen Horisont har fått 50 000 kroner til tiltaket ”Politisk debatt: Ungdomsgrill” som vil bli arrangert i forbindelse med Melafestivalen på Rådhusplassen 14. -16. aug. Festivalen besøkes av alle generasjoner, og informasjonstiltaket vil derfor nå ut til en rekke personer som ellers kan ha svært varierende valgdeltakelse, blant annetkvinner med minoritetsbakgrunn. Målgruppen for tiltaket vil være velgere med innvandrerbakgrunn.

Flerkulturelt Forum i Midt-Telemark har fått 38 000 kroner til tiltaket ”Demokrati der du bor” som vil bestå av kurs og møter med foredrag og debatt. Målgruppen vil være velgere med minoritetsbakgrunn. Målet med tiltaket er å informere om hvordan og hvorfor man bør stemme og hva de ulike partiene står for, på de ulike minoritetsspråk.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00