Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Akershus får 667 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Akershus får kommunene og fylkeskommunen til sammen 667 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Akershus er denne på om lag 88 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Akershus:

Kommunene i Akershus får 351 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 98 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 449 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 103 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det I tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Akershus fylke på om lag 88 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0211 Vestby

9 348

2 512

11 860

2 642

0213 Ski

18 515

5 056

23 571

5 319

0214 Ås

10 439

2 859

13 298

3 008

0215 Frogn

9 615

2 720

12 335

2 862

0216 Nesodden

11 418

3 179

14 597

3 345

0217 Oppegård

16 379

4 486

20 865

4 720

0219 Bærum

73 148

21 302

94 450

22 412

0220 Asker

35 838

10 012

45 850

10 534

0221 Aurskog-Høland

9 492

2 842

12 334

2 990

0226 Sørum

9 811

2 698

12 509

2 838

0227 Fet

6 774

1 832

8 606

1 927

0228 Rælingen

10 277

2 597

12 874

2 732

0229 Enebakk

6 768

1 866

8 633

1 963

0230 Lørenskog

21 540

5 696

27 235

5 992

0231 Skedsmo

31 068

8 390

39 458

8 827

0233 Nittedal

13 697

3 778

17 475

3 975

0234 Gjerdrum

3 702

1 068

4 769

1 123

0235 Ullensaker

18 585

4 879

23 463

5 133

0236 Nes

12 493

3 681

16 174

3 872

0237 Eidsvoll

13 500

3 885

17 385

4 088

0238 Nannestad

7 190

2 086

9 276

2 194

0239 Hurdal

1 750

612

2 362

644

Akershus

351 345

98 035

449 380

103 141

 

Nøkkeltall for Akershus fylkeskommune:

Akershus fylkeskommune får 87,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 23,6 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 18,2 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 129,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 18,7 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Akershus

87 836

23 598

18 190

129 624

18 681

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.