Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Buskerud får 326 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Buskerud får kommunene og fylkeskommunen til sammen 326 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Buskerud er denne på om lag 42 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Buskerud:

Kommunene i Buskerud får 169,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 50,9 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 220,7 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 53,5 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Buskerud fylke på om lag 42,5 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0602 Drammen

40 872

11 617

52 490

12 222

0604 Kongsberg

16 212

4 862

21 074

5 115

0605 Ringerike

19 184

5 791

24 975

6 093

0612 Hole

3 861

1 088

4 949

1 145

0615 Flå

678

300

978

315

0616 Nes

2 320

810

3 130

852

0617 Gol

2 995

1 035

4 031

1 089

0618 Hemsedal

1 322

445

1 766

468

0619 Ål

3 154

1 131

4 285

1 190

0620 Hol

2 976

967

3 942

1 017

0621 Sigdal

2 368

856

3 224

900

0622 Krødsherad

1 420

498

1 918

524

0623 Modum

8 558

2 640

11 198

2 777

0624 Øvre Eiker

10 932

3 281

14 213

3 452

0625 Nedre Eiker

14 871

4 188

19 058

4 406

0626 Lier

15 287

4 327

19 615

4 553

0627 Røyken

12 452

3 478

15 931

3 659

0628 Hurum

6 035

1 895

7 930

1 993

0631 Flesberg

1 697

595

2 292

626

0632 Rollag

956

420

1 376

442

0633 Nore og Uvdal

1 686

646

2 332

680

Buskerud

169 836

50 870

220 706

53 520

Nøkkeltall for Buskerud fylkeskommune:

Buskerud fylkeskommune får 42,5 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 11,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 8,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 62,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 9 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Buskerud

42 459

11 441

8 819

62 720

9 058

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.