Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Finnmark får 98 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Finnmark får kommunene og fylkeskommunen til sammen 98 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Finnmark er denne på om lag 12 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Finnmark:

Kommunene i Finnmark får 48,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 15,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 64,4 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 16,5 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Finnmark fylke på om lag 12,2 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

2002 Vardø

1 457

506

1 963

533

2003 Vadsø

4 067

1 192

5 259

1 254

2004 Hammerfest

6 381

1 740

8 121

1 830

2011 Kautokeino

1 987

660

2 647

694

2012 Alta

12 356

3 696

16 052

3 889

2014 Loppa

737

350

1 087

368

2015 Hasvik

668

261

929

275

2017 Kvalsund

713

307

1 019

323

2018 Måsøy

888

351

1 240

370

2019 Nordkapp

2 147

719

2 866

756

2020 Porsanger

2 712

851

3 562

895

2021 Karasjok

1 888

606

2 494

637

2022 Lebesby

892

389

1 282

410

2023 Gamvik

690

289

979

305

2024 Berlevåg

716

299

1 014

314

2025 Tana

1 979

740

2 719

779

2027 Nesseby

582

265

847

279

2028 Båtsfjord

1 393

464

1 857

488

2030 Sør-Varanger

6 412

2 031

8 443

2 137

Finnmark

48 665

15 717

64 382

16 535

Nøkkeltall for Finnmark fylkeskommune:

Finnmark fylkeskommune får 12,2 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 5,0 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 3,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 20,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 3,9 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Finnmark

12 166

4 937

3 806

20 909

3 909

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.