Historisk arkiv

Flere kvinner inn i styrerommene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Alle styrer i kommunalt eide aksjeselskap skal ha minst 40 prosent kvinner, foreslår regjeringen. – Disse selskapene forvalter store felles verdier. De trenger flere kvinner i styrene sine, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommunal- og regionalministeren legger frem forslag til endringer i kommuneloven som vil kreve at kommunene har kjønnsbalansert sammensetning i styrene i aksjeselskap der de eier minst 2/3 av aksjene.

- Kommunene bør ta et samfunnsansvar for likestilling. I dag er kun 30 prosent av de eiervalgte styremedlemmene i disse selskapene kvinner. Det er ikke godt nok. Det er ingen grunn til at ikke kommunalt eide selskaper skal være underlagt kjønnsrepresentasjonsregler på lik linje med statsaksjeselskapene, sier Kleppa.

Gjennom de nærmere 1500 aksjeselskapene norske kommuner eier, forvaltes store felles verdier.

- Lav representasjon av kvinner i styrene innebærer at selskapene ikke får nyttiggjort seg den kompetansen kvinner har, sier Kleppa

Norge er i front, og er så langt departementet kjenner til det første europeiske landet som innfører et absolutt krav til kjønnsbalanse i kommunalt kontrollerte aksjeselskap.

- Jeg har merket meg at særlig kommuner og fylkeskommuner har vært positive til forslaget i høringsrunden. Jeg er glad for at de har gitt utrykk for at dette er verdier de støtter opp om og vil ta ansvar for, sier Kleppa.

Andre aksjeselskap enn de der kommuner eller fylkeskommuner eier minst 2/3 av aksjene, blir ikke berørt av forslaget. Departementet tar sikte på iverksetting av de nye reglene 1.1.2010 og foreslår en overgangsordning på to år.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.