Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Hordaland får 604 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Hordaland får kommunene og fylkeskommunen til sammen 604 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Hordaland er denne på om lag 78 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Hordaland:

Kommunene i Hordaland får 312,6 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 94,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 406,8 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 99,1 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Hordaland fylke på om lag 78 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1201 Bergen

167 443

48 217

215 661

50 729

1211 Etne

2 587

897

3 484

944

1216 Sveio

3 256

1 054

4 310

1 109

1219 Bømlo

7 431

2 410

9 842

2 536

1221 Stord

11 541

3 279

14 821

3 450

1222 Fitjar

1 945

647

2 592

681

1223 Tysnes

1 858

749

2 607

788

1224 Kvinnherad

8 791

2 949

11 740

3 103

1227 Jondal

695

304

1 000

320

1228 Odda

4 760

1 662

6 423

1 749

1231 Ullensvang

2 267

895

3 162

941

1232 Eidfjord

631

239

870

252

1233 Ulvik

736

327

1 063

344

1234 Granvin

641

271

912

285

1235 Voss

9 234

3 097

12 331

3 258

1238 Kvam

5 555

1 963

7 517

2 065

1241 Fusa

2 544

927

3 470

975

1242 Samnanger

1 594

531

2 125

559

1243 Os

10 918

2 963

13 881

3 117

1244 Austevoll

2 973

1 021

3 994

1 074

1245 Sund

3 910

1 138

5 048

1 197

1246 Fjell

14 355

4 028

18 383

4 238

1247 Askøy

16 160

4 563

20 722

4 800

1251 Vaksdal

2 755

1 039

3 794

1 093

1252 Modalen

235

125

360

132

1253 Osterøy

4 910

1 613

6 523

1 697

1256 Meland

4 282

1 258

5 540

1 323

1259 Øygarden

2 798

884

3 682

930

1260 Radøy

3 209

1 059

4 268

1 114

1263 Lindås

9 352

2 849

12 200

2 997

1264 Austrheim

1 727

582

2 309

612

1265 Fedje

393

196

589

206

1266 Masfjorden

1 106

440

1 546

463

Hordaland

312 592

94 177

406 769

99 082

Nøkkeltall for Hordaland fylkeskommune:

Hordaland fylkeskommune får 78,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 23,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 18 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 119,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 18,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell). 

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Hordaland

78 148

23 390

18 030

119 567

18 517

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.