Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- 6,4 milliarder mer til kommunene betyr mer vedlikehold og økt sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen. Dessuten vil styrking av de frie inntektene gi rom for økt aktivitet i mange kommuner, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- 6,4 milliarder mer til kommunene betyr mer vedlikehold og økt sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen. Dessuten vil styrking av de frie inntektene gi rom for økt aktivitet i mange kommuner, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen har vært opptatt av å få på plass tiltak som virker raskt.

- Jeg vet at kommunene har prosjekter de kan sette i gang nå. Vi har gjort nye ordninger enkle og ubyråkratiske og venter rask effekt, sier Kleppa.

Regjeringen vil gi kommunene fire milliarder kroner ekstra til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier.

- Dette vil komme innbyggere landet over til gode gjennom blant annet bedre skoler og bedre veier. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Regjeringen foreslår også å gi kommunene 1,2 milliarder kroner mer i frie inntekter. Dette kommer på toppen av de 8,4 milliardene ekstra som kommunene fikk i statsbudsjettet. I tillegg vil kommunenes inntekter øke med 800 millioner kroner i merverdiavgiftskompensasjon på grunn av ekstratiltakene i regjeringens tiltakspakke.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, blir kommunene slik regjeringen varslet før jul, kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

Regjeringen foreslår følgende tiltak for kommunesektoren:

Vedlikeholdstilskudd: Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Tilskuddet fordeles med et likt beløp per innbygger og gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunenes budsjetter for 2009.

Frie inntekter: Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Som regjeringen varslet før jul, vil kommunesektoren kompenseres for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i 2009. Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 milliarder kroner, når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren. Dette kompenseres i en tilsvarende økning i rammeoverføringene.

Rentekompensasjon: Kommunene har vist stor interesse for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og har allerede planlagt mange prosjekter. Investeringsrammen for 2009 økes fra 2 til 3 milliarder kroner, og bevilgningen i 2009 økes med 30 millioner kroner, fra 930 millioner kroner til 960 millioner kroner. Investeringsrammen for 2009 i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg økes med 400 millioner kroner fra 800 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Det innebærer økte tilskudd over statsbudsjettet på 12 millioner kroner i 2009 fra 105,4 millioner kroner til 117, 4 millioner kroner.

Investeringstilskudd: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Bevilgningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes med 156,6 millioner kroner, tilsvarende ytterligere 1500 plasser i tillegg til de 1000 som allerede ligger i statsbudsjettet for 2009.

Læreplasser: For å bidra til å opprettholde antall læreplasser, økes fylkeskommunenes lærlingtilskudd til bedrifter i 2009 med 185 millioner kroner. 

Tilskuddsordning: En midlertidig, søknadsbasert tilskuddsordning for digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering av de kommunale tjenestene på 60 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke tilskudd til prosjekter med utviklingskarakter og læringseffekt for andre kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009.

Utleieboliger: Regjeringen bevilger 250 millioner kroner til 1500 nye utleieboliger for vanskeligstilte grupper og øker lånerammen i Husbanken med to milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til pakken på 6,4 milliarder til kommunene.

Energitiltak: Enova får 1,2 milliarder kroner ekstra til ordninger for energitiltak. Dette er ordninger kommuner og fylkeskommuner kan søke på.

Idrettsanlegg: Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg over Kulturdepartementets budsjett. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom. Disse pengene kommer i tillegg til de 6,4 milliardene til kommunene.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.