Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Oppland får 242 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Oppland får kommunene og fylkeskommunen til sammen 242 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Oppland er denne på om lag 31 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Oppland:

Kommunene i Oppland får 123 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 40 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 163 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 42 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Oppland fylke på om lag 31 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0501 Lillehammer

17 328

5 195

22 522

5 465

0502 Gjøvik

19 067

5 733

24 800

6 032

0511 Dovre

1 863

686

2 549

721

0512 Lesja

1 463

560

2 023

589

0513 Skjåk

1 553

541

2 094

569

0514 Lom

1 614

560

2 174

589

0515 Vågå

2 474

912

3 386

959

0516 Nord-Fron

3 895

1 290

5 185

1 357

0517 Sel

4 042

1 406

5 448

1 479

0519 Sør-Fron

2 116

753

2 868

792

0520 Ringebu

3 026

1 089

4 115

1 146

0521 Øyer

3 291

1 049

4 341

1 104

0522 Gausdal

4 123

1 379

5 502

1 450

0528 Østre Toten

9 682

3 153

12 835

3 317

0529 Vestre Toten

8 508

2 603

11 111

2 739

0532 Jevnaker

4 194

1 303

5 496

1 370

0533 Lunner

5 750

1 664

7 415

1 751

0534 Gran

8 868

2 856

11 723

3 004

0536 Søndre Land

3 917

1 319

5 236

1 388

0538 Nordre Land

4 453

1 515

5 968

1 594

0540 Sør-Aurdal

2 137

877

3 014

923

0541 Etnedal

925

397

1 322

418

0542 Nord-Aurdal

4 345

1 422

5 767

1 496

0543 Vestre Slidre

1 475

507

1 982

534

0544 Øystre Slidre

2 132

752

2 885

791

0545 Vang

1 069

421

1 490

443

Oppland

123 311

39 940

163 251

42 020

Nøkkeltall for Oppland fylkeskommune:

Oppland fylkeskommune får om lag 31 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 9,7 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 7,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette om lag 48 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 7,7 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Oppland

30 828

9 692

7 471

47 991

7 673

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.