Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Rogaland får 536 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Rogaland får kommunene og fylkeskommunen til sammen 536 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Rogaland er denne på om lag 70 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Rogaland:

Kommunene i Rogaland får 279,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 79,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 359,5 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 83,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Rogaland fylke på om lag 70 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1101 Eigersund

9 319

2 863

12 183

3 012

1102 Sandnes

42 132

11 374

53 506

11 966

1103 Stavanger

80 985

21 687

102 671

22 816

1106 Haugesund

22 304

6 588

28 892

6 931

1111 Sokndal

2 183

775

2 957

815

1112 Lund

2 103

711

2 814

749

1114 Bjerkreim

1 728

573

2 300

602

1119 Hå

10 506

3 032

13 538

3 190

1120 Klepp

10 846

3 008

13 854

3 165

1121 Time

10 515

2 913

13 428

3 064

1122 Gjesdal

6 637

1 879

8 516

1 977

1124 Sola

14 610

3 847

18 457

4 047

1127 Randaberg

6 539

1 807

8 346

1 901

1129 Forsand

754

331

1 085

348

1130 Strand

7 366

2 202

9 568

2 316

1133 Hjelmeland

1 795

635

2 430

668

1134 Suldal

2 556

959

3 515

1 009

1135 Sauda

3 167

1 078

4 245

1 134

1141 Finnøy

1 859

707

2 566

744

1142 Rennesøy

2 573

811

3 384

853

1144 Kvitsøy

364

158

522

166

1145 Bokn

548

224

772

235

1146 Tysvær

6 485

2 022

8 508

2 128

1149 Karmøy

26 245

7 633

33 878

8 031

1151 Utsira

142

98

240

104

1160 Vindafjord

5 449

1 847

7 295

1 943

Rogaland

279 710

79 761

359 471

83 915

Nøkkeltall for Rogaland fylkeskommune:

Rogaland fylkeskommune får 69,9 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 20,7 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt om lag 16 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 106,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 16,4 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Rogaland

69 928

20 688

15 947

106 563

16 378

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.