Historisk arkiv

Skjerper habilitetsreglene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- Rolleklarhet blant folkevalgte er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunene. Derfor strammer vi nå inn habilitetsreglene, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Rolleklarhet blant folkevalgte er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunene. Derfor strammer vi nå inn habilitetsreglene, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringen foreslår at folkevalgte og ansatte ikke kan behandle en sak i kommunen som gjelder et offentlig eid selskap der de selv har en ledende stilling eller sitter i styret eller bedriftsforsamlingen. Til nå har det vært unntak fra habilitetsreglene i forvaltningsloven for styremedlemmer i selskaper som er fullt ut offentlig eid.

- De samme reglene bør gjelde i offentlig eide selskaper som i private, sier Kleppa.

- Her kan det fort oppstå interessekonflikter. Styremedlemmer står til ansvar overfor selskapet. Folkevalgte eller kommunalt ansatte skal først og fremst ivareta kommunens interesser, sier statsråden.

De nye reglene vil for eksempel bety at en ordfører som også er styreleder i et heleid kommunalt avfallsselskap, ikke kan behandle saker i kommunestyret når avfallsselskapet er part i saken. Avfallsselskapet vil for eksempel være part i saker knyttet til kommunens anskaffelser av avfallstjenester eller når selskapet har søkt kommunen om en tillatelse.

Bruken av kommunalt heleide selskaper har økt voldsomt det siste tiåret. Dette gjør at kommunene må være bevisste på hvordan de utøver sin eierstyring av disse selskapene, mener statsråden.

- Jeg skal ikke kaste ut politikere fra viktige styreverv, men jeg vil kreve bevisste politikere som veier styreverv opp mot betydningen av å være med på å ta beslutninger i politiske utvalg, sier Kleppa.

Hun viser til at eierskapsmeldinger, eierstrategier, representasjon i generalforsamlinger og faste, gode rapporteringsrutiner til kommunestyret er alternative måter å styre selskapene på.

Forslaget om strengere habilitetsregler fikk bred støtte i høringen.

- Høy etisk standard må prege alt kommunene gjør. Demokratiet er avhengig av at innbyggerne har tillit til at offentlige midler brukes riktig og til det beste for folk. Lovendringen vi foreslår vil bidra til det, sier statsråden.

Det nye regelverket vil ifølge forslaget tre i kraft etter kommunevalget i 2011.

 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.