Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Sogn og Fjordane får 146 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Sogn og Fjordane får kommunene og fylkeskommunen til sammen 146 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Sogn og Fjordane er denne på om lag 18 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Sogn og Fjordane:

Kommunene i Sogn og Fjordane får 71,3 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 24,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 95,8 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 25,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Sogn og Fjordane fylke på om lag 18 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1401 Flora

7 670

2 409

10 079

2 535

1411 Gulen

1 553

669

2 222

704

1412 Solund

593

266

859

279

1413 Hyllestad

1 000

406

1 406

428

1416 Høyanger

2 917

1 064

3 981

1 119

1417 Vik

1 868

719

2 587

756

1418 Balestrand

902

386

1 287

406

1419 Leikanger

1 461

469

1 929

493

1420 Sogndal

4 621

1 352

5 973

1 423

1421 Aurland

1 123

396

1 520

417

1422 Lærdal

1 469

527

1 996

555

1424 Årdal

3 738

1 193

4 931

1 255

1426 Luster

3 277

1 167

4 444

1 228

1428 Askvoll

2 047

800

2 847

842

1429 Fjaler

1 880

750

2 630

789

1430 Gaular

1 851

678

2 529

713

1431 Jølster

1 977

716

2 694

754

1432 Førde

7 887

2 146

10 033

2 258

1433 Naustdal

1 786

636

2 422

669

1438 Bremanger

2 616

1 052

3 668

1 107

1439 Vågsøy

4 030

1 359

5 389

1 430

1441 Selje

1 935

715

2 650

752

1443 Eid

3 940

1 257

5 198

1 323

1444 Hornindal

809

333

1 142

350

1445 Gloppen

3 794

1 388

5 182

1 460

1449 Stryn

4 592

1 568

6 160

1 649

Sogn og fjordane

71 335

24 421

95 756

25 693

Nøkkeltall for Sogn og Fjordane fylkeskommune:

Sogn og Fjordane fylkeskommune får 17,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 32,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 6,6 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
Nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Sogn og Fjordane

17 834

8 397

6 472

32 703

6 647

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.