Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Sør-Trøndelag får 368 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Sør-Trøndelag får kommunene og fylkeskommunen til sammen 368 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Sør-Trøndelag er denne på om lag 48 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag:

Kommunene i Sør-Trøndelag får 191,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 56,1 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 247,2 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 59 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Sør-Trøndelag fylke på om lag 48 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1601 Trondheim

111 866

30 080

141 946

31 646

1612 Hemne

2 845

924

3 769

973

1613 Snillfjord

678

330

1 007

347

1617 Hitra

2 780

972

3 752

1 023

1620 Frøya

2 779

1 000

3 778

1 052

1621 Ørland

3 374

1 076

4 449

1 132

1622 Agdenes

1 162

511

1 674

538

1624 Rissa

4 287

1 501

5 788

1 579

1627 Bjugn

3 051

1 045

4 096

1 100

1630 Åfjord

2 185

821

3 006

864

1632 Roan

670

318

988

334

1633 Osen

694

315

1 010

332

1634 Oppdal

4 412

1 397

5 809

1 470

1635 Rennebu

1 741

661

2 402

695

1636 Meldal

2 593

956

3 549

1 006

1638 Orkdal

7 448

2 199

9 647

2 314

1640 Røros

3 740

1 253

4 993

1 318

1644 Holtålen

1 395

540

1 935

568

1648 Midtre Gauldal

3 973

1 390

5 363

1 462

1653 Melhus

9 750

2 885

12 635

3 035

1657 Skaun

4 278

1 267

5 545

1 333

1662 Klæbu

3 751

1 031

4 781

1 084

1663 Malvik

8 377

2 416

10 794

2 542

1664 Selbu

2 683

978

3 662

1 029

1665 Tydal

574

241

815

253

Sør-Trøndelag

191 087

56 108

247 195

59 030

Nøkkeltall for Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Sør-Trøndelag fylkeskommune får 47,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 14,1 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 10,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 72,7 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 11,1 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Sør-Trøndelag

47 772

14 073

10 848

72 693

11 141

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.