Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Telemark får 218 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Telemark får kommunene og fylkeskommunen til sammen 218 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

I Telemark får kommunene og fylkeskommunen til sammen 218 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Telemark er denne på om lag 28 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Telemark:

Kommunene i Telemark får 112,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 35,3 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 147,4 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 37,1 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Telemark fylke på om lag 28 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0805 Porsgrunn

23 003

6 868

29 871

7 226

0806 Skien

34 316

10 218

44 534

10 750

0807 Notodden

8 232

2 766

10 998

2 910

0811 Siljan

1 608

518

2 126

545

0814 Bamble

9 500

2 718

12 218

2 860

0815 Kragerø

7 139

2 266

9 405

2 384

0817 Drangedal

2 754

1 008

3 761

1 060

0819 Nome

4 414

1 474

5 888

1 551

0821 Bø

3 633

1 148

4 781

1 208

0822 Sauherad

2 862

956

3 818

1 006

0826 Tinn

4 049

1 423

5 472

1 497

0827 Hjartdal

1 081

449

1 530

472

0828 Seljord

1 966

643

2 609

677

0829 Kviteseid

1 716

662

2 379

697

0830 Nissedal

930

356

1 286

375

0831 Fyresdal

923

359

1 283

378

0833 Tokke

1 572

591

2 163

622

0834 Vinje

2 428

872

3 300

917

Telemark

112 125

35 297

147 422

37 136

Nøkkeltall for Telemark fylkeskommune:

Telemark fylkeskommune får om lag 28 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 42,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 6,6 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Telemark

28 031

8 374

6 455

42 861

6 630

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.