Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Troms får 205 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Troms får kommunene og fylkeskommunen til sammen 205 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Troms er denne på om lag 26 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Troms:

Kommunene i Troms får 104,0 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 32,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 136,2 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 33,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Troms fylke på om lag 26 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1901 Harstad

15 517

4 461

19 978

4 694

1902 Tromsø

44 227

11 432

55 660

12 028

1911 Kvæfjord

2 014

754

2 768

793

1913 Skånland

1 910

731

2 641

769

1915 Bjarkøy

339

191

530

201

1917 Ibestad

993

451

1 444

475

1919 Gratangen

774

347

1 121

365

1920 Lavangen

676

321

997

338

1922 Bardu

2 652

841

3 494

885

1923 Salangen

1 464

540

2 004

568

1924 Målselv

4 367

1 436

5 803

1 511

1925 Sørreisa

2 248

749

2 997

788

1926 Dyrøy

821

365

1 185

384

1927 Tranøy

1 047

457

1 504

481

1928 Torsken

629

300

929

316

1929 Berg

629

264

894

278

1931 Lenvik

7 484

2 492

9 975

2 621

1933 Balsfjord

3 691

1 338

5 029

1 408

1936 Karlsøy

1 598

644

2 243

678

1938 Lyngen

2 144

853

2 996

897

1939 Storfjord

1 257

478

1 735

502

1940 Kåfjord

1 512

571

2 083

601

1941 Skjervøy

1 955

698

2 653

734

1942 Nordreisa

3 130

1 092

4 222

1 149

1943 Kvænangen

895

420

1 315

442

Troms

103 975

32 226

136 201

33 904

Nøkkeltall for Troms fylkeskommune:

Troms fylkeskommune får 26,0 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 9,5 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 7,4 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 42,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 7,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
Nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Troms

25 994

9 532

7 348

42 874

7 546

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.