Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Vest-Agder får 218 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Vest-Agder får kommunene og fylkeskommunen til sammen 218 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Vest-Agder er denne på om lag 28 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder:

Kommunene i Vest-Agder får 112,1 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 34,1 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 146,2 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 35,9 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder fylke på om lag 28 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
Nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1001 Kristiansand

53 394

15 357

68 751

16 157

1002 Mandal

9 688

2 896

12 584

3 047

1003 Farsund

6 310

1 990

8 300

2 093

1004 Flekkefjord

5 990

2 026

8 016

2 131

1014 Vennesla

8 623

2 617

11 240

2 754

1017 Songdalen

3 862

1 158

5 020

1 218

1018 Søgne

6 850

1 951

8 801

2 053

1021 Marnardal

1 464

582

2 046

613

1026 Åseral

603

282

886

297

1027 Audnedal

1 084

425

1 509

447

1029 Lindesnes

3 101

1 022

4 123

1 075

1032 Lyngdal

5 098

1 629

6 727

1 714

1034 Hægebostad

1 082

402

1 483

423

1037 Kvinesdal

3 807

1 305

5 112

1 373

1046 Sirdal

1 168

455

1 623

479

Vest-Agder

112 124

34 098

146 222

35 874

Nøkkeltall for Vest-Agder fylkeskommune:

Vest-Agder fylkeskommune får 28 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,8 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 43,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 7 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Vest-Agder

28 031

8 808

6 789

43 628

6 973

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.