Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Vestfold får 294 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Vestfold får kommunene og fylkeskommunen til sammen 294 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

I Vestfold får kommunene og fylkeskommunen til sammen 294 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Vestfold er denne på om lag 38 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Vestfold:

Kommunene i Vestfold får 153 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 46,6 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 199,6 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til om lag 49 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Vestfold fylke på om lag 38,2 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

0701 Horten

16 981

5 088

22 069

5 353

0702 Holmestrand

6 635

1 985

8 620

2 088

0704 Tønsberg

25 941

7 767

33 708

8 172

0706 Sandefjord

28 652

8 723

37 375

9 177

0709 Larvik

28 126

8 642

36 769

9 092

0711 Svelvik

4 337

1 342

5 679

1 411

0713 Sande

5 455

1 711

7 166

1 800

0714 Hof

2 053

684

2 736

719

0716 Re

5 724

1 814

7 538

1 908

0719 Andebu

3 497

1 113

4 611

1 171

0720 Stokke

7 155

2 071

9 226

2 179

0722 Nøtterøy

13 768

4 113

17 880

4 327

0723 Tjøme

3 086

967

4 053

1 018

0728 Lardal

1 587

547

2 134

576

Vestfold

152 996

46 568

199 564

48 993

Nøkkeltall for Vestfold fylkeskommune:

Vestfold fylkeskommune får 38,2 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 10,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 56,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 8,2 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Vestfold

38 249

10 359

7 985

56 594

8 201

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.