Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

1,1 milliard meir til Akershus neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 1,1 milliard kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 1,1 milliard kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0211 Vestby

577 895

26 055

4.7

0213 Ski

1 137 463

62 340

5.8

0214 Ås

653 779

25 008

4.0

0215 Frogn

599 717

19 683

3.4

0216 Nesodden

676 311

31 218

4.8

0217 Oppegård

1 034 999

59 409

6.1

0219 Bærum

5 158 776

184 154

3.7

0220 Asker

2 409 684

120 346

5.3

0221 Aurskog-Høland

567 530

19 811

3.6

0226 Sørum

632 682

25 617

4.2

0227 Fet

404 545

12 342

3.1

0228 Rælingen

584 806

25 003

4.5

0229 Enebakk

410 563

14 690

3.7

0230 Lørenskog

1 282 542

56 236

4.6

0231 Skedsmo

1 890 816

78 162

4.3

0233 Nittedal

863 453

41 688

5.1

0234 Gjerdrum

253 144

16 140

6.8

0235 Ullensaker

1 166 336

44 652

4.0

0236 Nes

747 352

26 318

3.7

0237 Eidsvoll

811 329

22 869

2.9

0238 Nannestad

440 635

14 175

3.3

0239 Hurdal

124 527

4 980

4.2

Blir fordelt gjennom året

8 000

 

 

Akershus

22 436 884

932 892

4.3

 

Akershus fylkeskommune

     4 474 848

187 891

4,4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.