Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

311 millionar meir til Telemark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 311 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 311 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0805 Porsgrunn

1 382 084

48 230

3.6

0806 Skien

2 053 681

79 590

4.0

0807 Notodden

540 338

15 783

3.0

0811 Siljan

110 117

5 333

5.1

0814 Bamble

544 525

24 071

4.6

0815 Kragerø

444 174

14 854

3.5

0817 Drangedal

200 764

9 183

4.8

0819 Nome

298 139

12 579

4.4

0821 Bø

242 976

8 549

3.6

0822 Sauherad

189 272

6 028

3.3

0826 Tinn

290 967

7 350

2.6

0827 Hjartdal

93 028

2 676

3.0

0828 Seljord

136 004

5 517

4.2

0829 Kvitseid

124 256

3 498

2.9

0830 Nissedal

78 480

5 630

7.7

0831 Fyresdal

75 044

3 843

5.4

0833 Tokke

117 492

4 555

4.0

0834 Vinje

182 759

8 688

5.0

Blir fordelt gjennom året

14 053

 

 

Telemark

7 118 153

272 563

4.0

 

 

Telemark fylkeskommune

1 629 062

38 784

2.4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.