Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

319 millionar meir til Troms neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 319 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Troms og Troms fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 319 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Troms og Troms fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Troms og Troms fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1901 Harstad

981 741

29 862

3.1

1902 Tromsø

2 754 381

104 952

4.0

1911 Kvæfjord

165 826

6 261

3.9

1913 Skånland

153 878

4 753

3.2

1915 Bjarkøy

43 531

510

1.2

1917 Ibestad

92 496

3 049

3.4

1919 Gratangen

74 346

1 247

1.7

1920 Lavangen

69 535

1 686

2.5

1922 Bardu

193 831

6 343

3.4

1923 Salangen

115 837

3 136

2.8

1924 Målselv

299 307

8 245

2.8

1925 Sørreisa

159 093

9 215

6.1

1926 Dyrøy

79 837

1 505

1.9

1927 Tranøy

96 601

977

1.0

1928 Torsken

66 151

80

0.1

1929 Berg

56 856

1 593

2.9

1931 Lenvik

539 573

14 529

2.8

1933 Balsfjord

273 882

14 866

5.7

1936 Karlsøy

143 767

1 431

1.0

1938 Lyngen

181 372

6 041

3.4

1939 Storfjord

112 318

6 034

5.7

1940 Kåfjord

130 552

5 712

4.6

1941 Skjervøy

162 457

6 118

3.9

1942 Nordreisa

230 665

6 461

2.9

1943 Kvænangen

93 106

2 698

3.0

Blir fordelt gjennom året

19 897

Troms

7 290 836

256 696

3.6

Troms fylkeskommune

2 310 984

62 278

2.8

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.