Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

332 millionar meir til Hedmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 332 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 332 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0402 Kongsvinger

706 701

30 650

4.5

0403 Hamar

1 132 555

35 915

3.3

0412 Ringsaker

1 289 779

43 759

3.5

0415 Løten

292 011

9 605

3.4

0417 Stange

770 080

30 717

4.2

0418 Nord-Odal

234 103

5 455

2.4

0419 Sør-Odal

326 147

11 598

3.7

0420 Eidskog

295 628

8 725

3.0

0423 Grue

247 595

9 876

4.2

0425 Åsnes

359 902

11 384

3.3

0426 Våler

183 775

6 123

3.4

0427 Elverum

811 075

32 068

4.1

0428 Trysil

323 065

7 977

2.5

0429 Åmot

211 212

9 415

4.7

0430 Stor-Elvdal

135 441

3 680

2.8

0432 Rendalen

108 351

2 704

2.6

0434 Engerdal

83 937

2 981

3.7

0436 Tolga

91 106

6 268

7.4

0437 Tynset

264 381

8 263

3.2

0438 Alvdal

119 996

3 500

3.0

0439 Folldal

87 350

2 949

3.5

0441 Os

109 931

2 748

2.6

Blir fordelt gjennom året

10 425

Hedmark

8 194 546

289 785

3.7

Hedmark fylkeskommune

2 016 210

42 016

2,1

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.