Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

365 millionar meir til Vest-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 365 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 365 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1001 Kristiansand

3 279 125

131 343

4.2

1002 Mandal

603 719

23 956

4.1

1003 Farsund

395 711

12 299

3.2

1004 Flekkefjord

404 309

15 375

4.0

1014 Vennesla

539 614

18 561

3.6

1017 Songdalen

241 868

13 196

5.8

1018 Søgne

411 178

17 776

4.5

1021 Marnardal

117 056

6 418

5.8

1026 Åseral

60 849

4 433

7.9

1027 Audnedal

91 632

3 607

4.1

1029 Lindesnes

207 924

9 199

4.6

1032 Lyngdal

326 846

21 207

6.9

1034 Hægebostad

87 023

4 154

5.0

1037 Kvinesdal

272 070

14 302

5.5

1046 Sirdal

118 636

11 972

11.2

Blir fordelt gjennom året

4 500

 

 

Vest-Agder

7 162 060

307 797

4.5

 

 

 

Vest-Agder fylkeskommune

1 725 172

56 822

3,4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.