Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

464 millionar meir til Vestfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 464 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 464 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0701 Horten

1 038 367

59 874

6.1

0702 Holmestrand

399 904

15 221

4.0

0704 Tønsberg

1 627 714

59 740

3.8

0706 Sandefjord

1 755 658

62 049

3.7

0709 Larvik

1 748 007

68 646

4.1

0711 Svelvik

263 048

12 715

5.1

0713 Sande

358 636

19 355

5.7

0714 Hof

143 262

6 732

4.9

0716 Re

377 476

14 964

4.1

0719 Andebu

227 602

9 608

4.4

0720 Stokke

429 880

14 112

3.4

0722 Nøtterøy

840 913

28 969

3.6

0723 Tjøme

191 602

7 666

4.2

0728 Lardal

112 540

3 583

3.3

Blir fordelt gjennom året

7 908

Vestfold

9 522 517

385 142

4.2

Vestfold fylkeskommune

1 994 851

78 437

4,1

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.