Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

511 millionar meir til Sør-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 511 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 511 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1601 Trondheim

6 611 083

237 452

3.7

1612 Hemne

187 687

5 411

3.0

1613 Snillfjord

63 984

289

0.5

1617 Hitra

192 818

5 497

2.9

1620 Frøya

203 097

4 505

2.3

1621 Ørland

216 359

6 316

3.0

1622 Agdenes

100 302

2 098

2.1

1624 Rissa

300 382

14 217

5.0

1627 Bjugn

209 122

8 491

4.2

1630 Åfjord

157 500

3 099

2.0

1632 Roan

61 890

607

1.0

1633 Osen

64 610

866

1.4

1634 Oppdal

282 064

12 015

4.4

1635 Rennebu

128 705

2 903

2.3

1636 Meldal

189 338

7 077

3.9

1638 Orkdal

459 525

15 651

3.5

1640 Røros

246 149

8 076

3.4

1644 Holtålen

104 416

2 654

2.6

1648 Midtre Gauldal

272 318

9 277

3.5

1653 Melhus

605 400

21 991

3.8

1657 Skaun

275 162

11 253

4.3

1662 Klæbu

243 221

18 686

8.3

1663 Malvik

506 502

17 382

3.6

1664 Selbu

192 714

5 014

2.7

1665 Tydal

49 778

1 228

2.5

Blir fordelt gjennom året

55 600

Sør-Trøndelag

11 979 726

431 857

3.7

Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 749 820

79 495

3,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.