Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

536 millionar meir til Østfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 536 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 536 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.
Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0101 Halden

1 156 750

38 243

3,4

0104 Moss

1 187 178

65 402

5,8

0105 Sarpsborg

2 098 140

75 066

3,7

0106 Fredrikstad

2 933 693

116 883

4,1

0111 Hvaler

171 947

3 780

2,2

0118 Aremark

77 747

2 064

2,7

0119 Marker

148 976

3 891

2,7

0121 Rømskog

45 573

664

1,5

0122 Trøgstad

219 527

6 719

3,2

0123 Spydeberg

218 672

11 128

5,4

0124 Askim

588 802

43 650

8,0

0125 Eidsberg

448 302

14 310

3,3

0127 Skiptvet

151 114

8 211

5,7

0128 Rakkestad

341 105

15 667

4,8

0135 Råde

275 084

9 863

3,7

0136 Rygge

573 940

18 502

3,3

0137 Våler

184 747

7 000

3,9

0138 Hobøl

194 144

5 738

3,0

Blir fordelt gjennom året

10 000

Østfold

11 025 441

446 783

4,2

Østfold fylkeskommune

2 299 674

88 884

4,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.